About Me

header ads

พุทธศาสนิกชน อิ่มบุญ อิ่มใจ เปล่งวาจา สาธุ สาธุ สาธุ ต้อนรับผ้าพระกฐิน สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดโคกสะแบง จ.สระแก้วเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 พ.ย. นางกิรสิฐ์ญา สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริชชี่บุ๊คส์ จำกัด เป็นเจ้าภาพกฐิน วัดโคกสะแบง ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินให้อัญเชิญถวาย แด่คณะสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ วัดโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร อ่านหนังสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  เรื่อง โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้นางกิรสิฐ์ญา สุวรรณทิพย์ อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโคกสะแบง พุทธศาสนิกชน  ต่างเปล่งวาจา สาธุ สาธุ สาธุ เสียงดังอย่างพร้อมเพรียง อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปตามๆ กัน  โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายผ้าพระกฐิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักแสดงแพทริค-นิพัธ เจริญผล ซาหริ่ม-ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ ร่วมกันถวายบริวารกฐินในครั้งนี้


ซึ่งได้รับการต้อนรับจากก นางพชรพรรณ เพิ่มสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ นายชาติชาย ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และชาวบ้านโคกสะแบง อย่างอบอุ่น การถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ที่ บริษัท ริชชี่บุ๊คส์ และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระกุศล มี พระมหาสุฤทธิ์ ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดโคกสะแบง วัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย นำคณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และรับผ้าพระกฐินประทานและบริวารกฐิน ที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญถวาย รวมยอดเงินทั้งสิ้น 761,491.49 บาท และสาธุ อำนวยอวยพรให้ คณะกฐิน และพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำบุญ ประสบผลสำเร็จ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละทั้งนี้การถวายผ้าพระกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรตามวัตถุประสงค์สืบไป.


////////////