About Me

header ads

“วัชระ” จี้นายกฯเศรษฐา ”เกาะพะงัน”ขาดน้ำอย่างหนัก และขอรถไฟคีรีรัฐนิคมไปภูเก็ตให้ภาคใต้วันที่ 11 ก.ค.67

เวลา  14.30   น.

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงาน.กพ.

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีผ่านนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่องได้แก่1.เรื่อง ขอให้ขยายทางรถไฟจากอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการทางรถไฟ เส้นทางสุราษฎร์ธานี พังงา(ท่านุ่น) - ภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 2 ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย)


เนื่องจาก ได้รับการร้องเรียน จากข้าราชการและพี่น้องประชาชน ว่าทางรถไฟสายสุราษฎร์ธานี ไปคีรีรัฐนิคมมีโครงการ ขยายเส้นทางรถไฟไปถึงท่านุ่น จ.พังงา และไปภูเก็ต มีการศึกษาและมีการเวนคืนที่ดินเรียบร้อยแล้ว แต่ถูกละเลย จากภาครัฐมาเป็นระยะเวลานานนับแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันโครงการได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นขอให้นายกรัฐมนตรีโปรดสั่งการให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการทั้งงบประมาณเพื่อ ก่อสร้างโครงการทางรถไฟ เส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยง 2 ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย อัน เป็นการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม สร้างงานในพื้นที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาภาคได้โดยเร็วที่สุด2.เรื่อง ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างหนักบนอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


เนื่องจากได้รับการร้องเรียน จากนายประเสริฐ ภูศิริ บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงันฯ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลเกาะพะงันและพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าขณะนี้ กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างหนักในการอุปโภคและบริโภค


ดังนั้นขอให้ นายกรัฐมนตรีโปรดสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในสังกัด กระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่เกาะพะงันเพื่อจัดทำ “โครงการการก่อสร้างระบบส่งน้ำจืดมายัง เกาะพะงันด้วยเทคโนโลยีการขุดท่อลอดไต้ทะเล” อันเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่ น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกับ “โครงการการก่อสร้างระบบส่งน้ำจืดมายังเกาะสมุยด้วยเทคโนโลยีการขุด ท่อลอดใต้ทะเล” ซึ่งที่ผ่านมา กปภ.ได้มีพิธีเปิดส่งน้ำประปาผ่านลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และกำลังมีการขยายโครงการเป็นระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีกแต่ ปรากฏว่าที่อำเภอเกาะพะงันซึ่งอยู่ติดกับอำเภอเกาะสมุยห่างกันแค่ 8 กิโลเมตรกลับถูกละเลย ไม่มีโครงการ ดังกล่าวมาถึงแต่ประการใด ประชาชนชาวเกาะพะงันจึงขอความยุติธรรมขอให้มีโครงการนี้เพื่อความเท่าเทียมกันตามสิทธิของพลเมืองและขอให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าโดยการใช้เรือรบของกองทัพเรือหรือเรือของหน่วยราชการขนน้ำจืดไปช่วยชาวเกาะพะงันโดยเร็วที่สุด