About Me

header ads

เปิดแล้ว!“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง”รุ่นที่ 29


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ  เดอะไพน์  รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ทำพิธีเปิด“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 29โดยมีนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้รับพระราชทานมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานในพิธี พร้อมด้วยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาและเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE , แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา,คณะผู้บริหาร,คณะผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมในพิธี


นายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตในฐานะประธานในพิธีเปิดค่ายฯกล่าวให้โอวาทว่า “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง”หรือTO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสและทางเลือกให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ และสังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้รับประสบการณ์ไปพร้อมๆกับได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในลักษณะ PLAY AND LEARN และยังได้เพื่อนใหม่ๆ ทำให้เกิดสังคม เกิดเครือข่าย TO BE NUMBER ONE อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ค่ายฯ นี้ ให้โอกาสเท่าเทียมกันระหว่างเยาวชนที่มีความแตกต่าง ทั้งด้านพื้นที่ ภูมิลำเนา และสถานะทางครอบครัว ในการตามหาความฝันของตน รวมทั้งโอกาสการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยอย่างมีความสุข มีความคิดเชิงบวก ไม่ท้อถอยอะไรง่ายๆมีความพยายาม  รู้จักเสียสละ อดทน มีความภาคภูมิใจ และมั่นใจในตัวเอง

      ความสำเร็จของค่ายนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอขอบคุณผู้สังเกตการณ์ทุกท่านที่ได้เสียสละ เวลา  กำลังกาย และกำลังทรัพย์เข้าร่วมสังเกตกิจกรรมในค่าย หวังว่าทุกท่านจะนำเอาสิ่งดีๆ จากค่ายนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชน ในความรับผิดชอบของท่านต่อไปหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาและเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONEกล่าวในการปฐมนิเทศฯว่าการจัดกิจกรรม“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง”ครั้งนี้นับเป็น รุ่นที่ 29 มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 450 คนวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคือต้องการให้น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา EQ เพื่อส่งเสริมให้น้องมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เด็กทูบีต้องเก่งและดี เก่งอย่างเดียว

ไม่พอต้องเป็นคนดีด้วย  ให้น้องได้รับการฝึกฝนทักษะในการช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่นด้วยการให้คำปรึกษา ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัยรุ่น  เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิก มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมที่ทำ แล้วตนเองและผู้อื่นเกิดความสุขทำให้เกิดความมั่นใจ  กล้าคิด  กล้าทำ  และกล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์
โดยกิจกรรมในค่ายจะแบ่งเป็น 3  กลุ่ม คือ  1.“ กิจกรรมที่ต้องเรียนรู้” ได้แก่ การฝึกทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและเทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถกลับไปเป็นผู้ให้คำปรึกษา และเป็นผู้นำจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเพื่อนๆได้  2.“กิจกรรมที่ควรเรียนรู้”ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท ทางสังคมการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ และ 3.” กิจกรรมที่น่าเรียนรู้” ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตนเองสนใจ  เช่น  ด้านการแสดง การเต้น  การร้องเพลง  ศิลปะ ดนตรี  กีฬาฯลฯ และจากการติดตามสมาชิกที่ผ่านค่ายตั้งแต่ รุ่นที่ 1ถึงรุ่นที่ 28 ซึ่งถือเป็น แกนนำโครงการ พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติมุมมอง เรียนรู้วิธีการทำงาน มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและยังสามารถนำความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากค่าย ไปช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี และน่าภาคภูมิใจ จึงขอให้น้องๆพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์จากค่ายนี้ไปเพื่อพัฒนาตัวเราและทำประโยชน์กับสังคมเพื่อสานต่อความสำเร็จของค่ายนี้ให้ได้มากที่สุด
นายชัยวิชิต แห้วเพ็ชร “ตงตง”หนึ่งในแชมป์ TO BE NUMBER ONE IDOLระดับประเทศรุ่นที่ 13เล่าว่าตนเองได้มาร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งมาแล้ว2 ครั้งคือค่ายรุ่นที่ 25 ค่ายรุ่นที่26 และค่าย รุ่นที่29 ครั้งนี้เป็นครั้งที่3 เพราะอยากสะสมประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ในค่ายแต่ละครั้งไปต่อยอดพัฒนาความสามารถของตนเองโดยเฉพาะด้านการแสดงที่ตัวเองสนใจ มองว่าสิ่งที่ได้จากค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมาทำให้ตนเองได้ทั้งเพื่อนและความรู้ ได้รู้จักการปรับตัวเข้าหาผู้อื่น การปรับบุคลิกภาพ ทำให้รู้สึกประทับใจจึงกลับมาอีกครั้ง ส่วนในอนาคตมองว่าการมาเข้าค่ายจะช่วยส่งเสริมอาชีพด้านการแสดงให้กับตนเองได้เพราะเป็นจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ อยากบอกเพื่อนๆว่าเราอย่าดูถูกตัวเอง ถ้าเราคิดอยากทำสิ่งไหนก็ให้ทำไปเลย เช่น เราอยากเป็นนักแสดง นักร้อง ก็ทำสิ่งนั้นให้เต็มที่ ดังเช่นตัวเองที่เมื่อก่อนเวลาจะแสดงออกอะไรก็ต้องให้คนอื่นเริ่มเป็นผู้นำก่อนเสมอ แต่พอมาถึงตอนนี้ประสบการณ์ต่างๆในค่ายช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น ทำให้เรามีความกล้าและสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้นำให้กับคนอื่นๆได้


  ด้านนางสาวนินูรฮานีซา ไซอูเซ็ง “นินู” เยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากจังหวัดปัตตานีวัย18ปีเล่าว่าเหตุผลที่ทำให้ตนสมัครมาเข้าค่าย พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่29 ในครั้งนี้เพราะ ได้รับฟังคำบอกเล่าจากพี่ๆทูบีนัมเบอร์วันหลายๆรุ่นที่ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายบอกว่าสนุกมากได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่างๆมากมายเลยอยากมา วันแรกที่มาก็รู้สึกกังวลว่าเพื่อนๆจะรังเกียจไหมเพราะเรานับถือศาสนาอิสลามเกรงว่าจะเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้ แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกังวลไปเอง เพื่อนๆทุกคนโอเคมาก น่ารัก อบอุ่นทักทายเราอย่างสนิทสนมและเป็นกันเอง ได้มาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆในค่ายแห่งนี้มันทำให้เรามีความสุขมาก ความกังวลทุกอย่างหายไปหมดรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆมากที่ทำให้ “เราทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างไม่มีเงื่อนไข”

 ---------------------------------------------------------------

วันที่ 17 ตุลาคม 2566