About Me

header ads

อธิบดีอรรถพล ประชุมเตรียมความพร้อมการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2567 พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังเมื่อถึงฤดูไฟ
วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น.นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ลด PM.2.5 ให้สอดรับกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ (ตึก H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 


นายอรรถพล กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้น ทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การตั้งจุดเฝ้าระวัง การให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบัญชาการเหตุการณ์ การจัดทำแผนเผชิญเหตุในระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแผนดำเนินการ รวมถึงการควบคุมพื้นที่การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ ถือเป็นแนวทางของกรมในการบริหารจัดการพื้นที่เป้าหมายทั้งอุทยานแห่งชาติ และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวม 1,887 จุด ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหา โดยกรมได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน รวมถึงงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน พร้อมให้ความสำคัญในการบัญชาการเหตุการณ์ในระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผ่านการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนการเข้าพื้นที่ป่าในการใช้ประโยชน์ก่อนถึงฤดูไฟ เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมไฟไหม้ ควบคู่กับการจัดตั้งห้องควบคุมสถานการณ์ (War room) ที่มีความพร้อมของข้อมูลในทุกมิติการทำงาน โดยจะต้องทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่มาร่วมรับฟังการบริหารจัดการพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายให้พื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จะต้องลดลงกว่า 50% พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน