About Me

header ads

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต รอบ Portfolio ครั้งที่ 1


        สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 67 – Portfolio ครั้งที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป


เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน

ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม

มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจบทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ


แฟ้มสะสมผลงาน


ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (PDF) โดยจัดทําเป็นรูปเล่มความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไมร่วมปกและสารบัญ)โดยมีรายละเอียดดังนี้


เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน

ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อมูลรายละเอียดการศึกษาทางด้านทฤษฎีดนตรีและปฏิบัติดนตรี - บทเพลงที่เคยบรรเลง (repertoire)

การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่ร่วมกิจกรรม)

รางวัลและผลงานทางด้านดนตรี (พร้อมหลักฐานประกอบ)

หลักฐานการเรียนและการสอบทฤษฎีดนตรี (ถ้ามี)

ความตั้งใจในการศึกษาต่อด้านดนตรีที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Statement of Purpose)

แนบ QR Code ไฟล์บันทึกผลงานวิดีโอการแสดงที่อัพโหลดบน Youtube โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัพโหลดการแสดงบทเพลงตามรายละเอียดของบทเพลงที่สถาบันฯ กําหนด(ดูรายละเอียด บทเพลงได้ที่เว็บไซต์ https://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php)

บันทึกการแสดงการประกวดที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 หรือ 3 หรือรางวัลขมเชย และ/หรือผลงานการแสดง ในระดับภูมิภาค/ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ พร้อมระบุช่วงเวลาการแสดงในคลิป และสามารถเห็นผู้สมัครในระหว่างการแสดงได้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)


ไฟล์วิดีโอที่อัพโหลดลง Youtube จะต้องเป็นการบันทึกภาพที่สามารถเห็นใบหน้า และลักษณะ ท่าทางการบรรเลง/ขับร้องของผู้สมัครได้อย่างชัดเจน และจะต้องเป็นการบันทึกภาพแบบต่อเนื่องตลอดการ แสดงโดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง


การรับสมัคร


กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form

ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 

สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์เลขที่บัญชี 157-0129-452ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

และส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร แล้วดําเนินการแนบเอกสารส่งมาในระบบการสมัคร* ทั้งนี้เมื่อชําระค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.pgvim.ac.th/admission/information_Portfolio.phpหรือ 0 2447 8597 ต่อ 2104