About Me

header ads

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีต ร.ม.ต กระทรวงศึกษาธิการ, นายอุดมศักดิ์ นวลนุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 

คุณสัญญา​-คุณมณีรัตน์ ไชยพานิช ผู้บริหารโรงแรมแมนดี้นก​ โดยมีนายศุภชัย ระเห็ดหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และคณาจารย์ให้การต้อนรับ

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก อ.สาคร โสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ไทย มาเป็นผู้ประกอบพิธี และอ.นิมิตร รอดรับบุญ เป็นผู้ช่วยประกอบพิธี โดยมีนายศุภชัย ระเห็ดหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ถึงเป็นพิธีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและแสดงความเคารพครู อีกทั้งเป็นการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะและเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป