About Me

header ads

ประกาศผลสุดยอดเยาวชน TO BE NUMBER ONE รุ่นที่13 ประจำปี 2566

 


เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566ที่ผ่านมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันดำเนินงาน เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดีเพื่อเป็นแกนนำ TO BE NUMBER ONE
นายแพทย์ ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวการประกวด“TO BE NUMBER ONE IDOL”หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE”  เป็นกิจกรรมเพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี แกนนำของแกนนำ TO BE NUMBER ONE เป็นแนวทางพัฒนาเยาวชน ที่กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการและหน่วยงานต่างๆได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ได้ร่วมกันน้อมนำแนวทางพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง ทรงหวังให้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่ต้องการจะเป็นคนดีคนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 

         

กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE มีหน้าที่สนับสนุนเยาวชนให้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง เมื่อหาพบและตอบตนเองได้ก็เป็นเรื่องง่าย ที่จะพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้อย่างภาคภูมิ  TO BE NUMBER ONE IDOL ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็น “ดาราหรือศิลปิน” แต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนเก่งและคนดี ยกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดง การเข้าสังคม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการติดอาวุธให้กับเด็ก ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคม 

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONEกล่าวว่าจากการดำเนินงานใน 12 รุ่นที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการที่เด่นชัด ทุกคนมีการปรับตัวและมีการพัฒนาทักษะต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้น อาทิ การเตรียมตัว การมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ผลการเรียนดีขึ้นเรื่อยๆ ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและอาชีพ เนื่องจากมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นการขยายเครือข่ายจากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นระบบพี่สอนน้อง

สำหรับการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ในปีนี้ คัดเลือกสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศ รวมจำนวน 41 คน เข้าสู่การเก็บตัวในบ้าน IDOL เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการร้องเพลง ด้านการเต้น ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดี เพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้

ทั้งนี้ผลการประกวด  TO BE NUMBER ONE IDOL  รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ในรอบ16 คนสุดท้ายฝ่ายชายผู้ชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ TI 09 นายพีระยศ สื่อหงวน (เปปเปอร์) จ.นนทบุรี , อันดับ 2  TI 33 นายชลัช ลิ่มวงศ์เสรี(แมนนี่) จ.ร้อยเอ็ด , อันดับ 3 TI 25 นายภวินท์ เปาอินทร์ (ออสติน)  จ.ยโสธร , อันดับ 4 TI 10 นายชัยวิชิต แห้วเพ็ชร (ตงตง) จ.อุทัยธานี , อันดับ 5  TI 22 นายธนเดช เอื้อรัตน์ศรีทอง(บาส) จ.เชียงราย, อันดับ 6 TI 17 นายกฤตภาส สัตยาชัย(อัทธ) จ.ภูเก็ต , TI 03 นายคชินทร์ธร ลามคำ(ชิน)จ.บึงกาฬ , TI 19 นายธีรภัทร จ่าภา (กัปตัน)จ.บุรีรัมย์ , TI 30 นายพีรพัฒน์ เพชรด้วง(ไอน้ำ)จ.จันทบุรี และ TI 12 นาย อันดามัน สีแตง (คาเมล) ตัวจ.นครสวรรค์

ในขณะที่ฝ่ายหญิงชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ TI 39 นางสาวฑิฆัมพร หาญคำหล้า(เคท)จ.ปทุมธานี,อันดับ 2 TI 27 นางสาวภคภร สมภาวะ(กั๊ตจัง)จ.ศรีษะเกษ , อันดับ 3 TI 07 นางสาวชมพูนุท ตันเสถียร(ฮันนี่) จ.ระนอง, อันดับ 4 TI 13 นางสาวนันชพร กล่อมแก้ว(โอปอล์)จ.สระแก้ว , อันดับ 5 TI 16 นางสาวธันย์ชนก สีโอ(ใบเฟิร์น)  จ.พิษณุโลก , อันดับ 6 TI 26 นางสาวเพชรลดา พิมค์ชัยล (หงส์เปา) จ.พะเยาและ TI 06 นางสาว มุกอันดา งามศรี(ไข่มุก)จ.จันทบุรี


ในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง ได้แก่ "เคท" นางสาวฑิฆัมพร หาญคำหล้า จากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี และผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ "เปปเปอร์" นายพีระยศ สื่อหงวน จากโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รวมถึงผู้ชนะเลิศอันดับต่างๆ แล้วทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ด้วย

---------------------------------------------------------------

วันที่ 15  พฤษภาคม 2566