About Me

header ads

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565

 

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมรัฐบาลดิจิทัลไทยทะยานสู่อันดับ 22 จาก 64 ประเทศทั่วโลก พร้อมมอบ 4 แนวทางพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูล เสริมทักษะดิจิทัลกับบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และขยายการ เชื่อมโยงข้อมูลและบริการภาครัฐ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 “Digital Government Awards 2022” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จำนวนท้งั สิ้น 

53 รางวัล พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล   ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั พร้อมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จนส่งผลให้ อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Development Index)  หรือ EGDI ประจำปี 2565 ของประเทศไทย ขึ้นมา 2 อันดับ อยู่อันดับที่ 55 จากอันดับที่ 57 ในปี 2563 โดยประเทศไทยได้อันดับ 3 ของอาเซียน และผลการจัดอันดับดัชนี ชี้วัดการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Index)  หรือ EPI ประเทศไทยขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดถึง 33 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 18 จากอันดับที่ 51 ในปี 2563 โดยประเทศไทยได้อันดับ 2 ของอาเซียน และอีกหนึ่งดัชนี้ชี้วัดระดับสากล คือ  Waseda-IAC World Digital Government Ranking ซึ่งจัดอันดับจาก 64 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีอันดับดี ขึ้นมา 3 อันดับ อยู่อันดับที่ 22 จากอันดับที่ 25 ปี 2021 พร้อมมอบเป็นนโยบายเพื่อย้ำเตือนให้ความสำคัญแก่หน่วยงาน ภาครัฐ ซง่ึเป็นผลสะท้อนจากการทำสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทลั ของ DGA ในปีนี้ 4 ประการ คือ ประการแรก มุ่งเน้น การบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ประการที่สอง เร่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประการที่สาม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และประการสุดท้าย ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการผ่าน แพลตฟอร์มกลาง 

 นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยังได้ขอบคุณคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีท่านรองนายกดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นประธาน และท่านรัฐมนตรีอนุชา นาคาศัย เป็นที่ปรึกษา ที่ได้จัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน” เพื่อมุ่งยกระดับการให้บริการที่ ตอบสนองประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สร้างความโปร่งใสที่เน้นการเปิดเผย ข้อมูลแก่ประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ์ อันจะเป็น พื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานถึงโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาล ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐว่า DGA ได้ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งหวังว่าผลสำรวจจะสะท้อนให้เห็นสถานะ ความพร้อมด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย สำหรับปี 2565 นี้ ได้ทำการสำรวจหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า หน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา) รวมทั้งสิ้น 1,935 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,889 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.62 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จากปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า หน่วยงานยังคงมีความตื่นตัวและให้ความ ร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่ง จากผลการสำรวจ พบว่าหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 310 หน่วยงาน ส่วนใหญ่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ในระดบั สูงและปานกลาง โดยมีคะแนนความพร้อมด้านการบริหาร จัดการรูปแบบดิจิทัลสูงที่สุด รองลงมาคือด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับหน่วยงาน ระดับจังหวัดที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 1,577 หน่วยงาน ส่วนใหญ่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ในระดับสูงและปาน กลางโดยมีคะแนนความพร้อมด้านนโยบายและหลักปฏิบัติสูงที่สุด รองลงมาคือด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในครั้งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี ได้ ให้นโยบายในการพัฒนาภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่ง DGA มีการดำเนินการสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายแล้ว ประกอบด้วย  

1. ด้านกฎหมาย นโยบาย แผน และแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ โดยที่หน่วยงานภาครัฐร่วมกันผลักดันพระราชบัญญัติการ ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อ กำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา ประเทศ อีกทั้ง ได้พัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ที่มี บริการสะสมแล้วกว่า 80 บริการ ยอดดาวน์โหลดใช้งานแล้วกว่า 3 แสนครั้ง พอร์ทัลกลางสำหรับภาคธุรกิจ เป็นศูนย์กลาง ข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว บนเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th  มีการให้บริการ 78 ใบอนุญาตใน 25 ประเภทธุรกิจ พอร์ทัลกลางด้านกฎหมายเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึง เป็นช่องทางสําหรับรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํากฎหมายหรือร่างกฎหมาย ปัจจุบันมี กฎหมายเข้าสู่ระบบเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลสัมฤทธิ์รวมทั้งหมดแล้วจำนวน 301 ฉบับ จาก 83 หน่วยงาน โดยมี ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สะสมกว่า 240,000 ครั้ง ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นบนระบบ Law Portal สะสมกว่า 72,000 ครั้ง และเพื่ออำนวยความสะดวกภาครัฐในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ในระดับ ท้องถิ่น DGA ได้ดำเดินการจัดทำระบบท้องถิ่นดิจิทัล ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล โดยเปิดให้บริการแล้ว 5 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการจุด เดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ระบบขออนุญาตก่อสร้าง ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ ระบบชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data) ผ่าน data.go.th ซง่ึ ปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดบนระบบแลว้ กว่า 7,700 ชุดข้อมูล  มีผู้ใช้บริการสะสม มากกว่า 2.7 ล้านคน และมีการใช้บริการเว็บไซต์ แล้วกว่า 10 ล้านครั้ง รวมถึงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service)  โดย เป็นการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรองรับความต้องการในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล และการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) ซึ่งปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ GDCC จำนวนกว่า 250 กรม 880 หน่วยงาน 

3. การส่งเสริมทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand  Digital Government Academy หรือ TDGA) ได้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จำนวนกว่า 678,000 คน โดยเป็นการอบรมใน รูปแบบออนไลน์ (e-Learning) และ Onsite 

*************************************** 

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 (Digital Government Awards 2022) ประกอบด้วย รางวัลรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น 

- รางวัลรัฐบาลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  2) กรมศุลกากร 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5) กรมทรัพยากรน้ำ และ  6) กรมสรรพากร  

- รางวัลรัฐบาลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล หรืออื่นๆ เป็นหลักที่มีคะแนนรวมสูงสุด 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และ 4) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

- รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา         วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- รางวัลระดับดิจิทัลระดับจังหวัด จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปัตตานี  จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี 

- รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล 3 รางวัล ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 

- รางวัลเฉพาะด้านประจำปี ประกอบด้วย  

- รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จำนวน 19 รางวัล ได้แก่ กรมชลประทาน  กรมทางหลวงชนบท  กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสุขภาพจิต กรมหม่อนไหม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

- รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ กรมสรรพสามิต สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

- รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานศาลยุติธรรม 

- รางวัลพฒั นาการดีเด่น จำนวน 5 รางวัล แบ่งเปน็หน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก 3 รางวัล ได้แก่ สถาบนั เทคโนโลยนี ิวเคลยี ร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงาน อัยการสูงสุด หน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกบั ดูแล หรืออื่นๆเป็นหลัก 2 รางวัล ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dgawards.dga.or.th