About Me

header ads

ลุ้นใครคว้า..นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2565 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท.

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ***

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส รองประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี คณะผู้บริหาร กกท., ผู้แทนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ ต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา


ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ นั้น โดยในปีนี้ กกท. กำหนดจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. 


ที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกผู้รับรางวัล ประจำปี 2565 จากผลงานการแข่งขันที่มีความโดดเด่น, ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเหรียญรางวัลที่ได้รับ โดยยึดหลักความสำคัญของผลงานในเกมส์การแข่งขันสูงสุดตามลำดับ อาทิ กีฬาโอลิมปิก, พาราลิมปิก หรือระดับโลก 


อีกทั้ง ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบ ร่างรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 13 ประเภท จำนวน 44 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น, รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น, รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น, รางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น, รางวัลนักกีฬาพิการดีเด่น, ชนิดกีฬาทีมดีเด่นและประเภทกีฬาทีมดีเด่น, ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น, สมาคมกีฬาดีเด่น, บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น, รางวัลทรงคุณค่าทางการกีฬา, รางวัลปูชณียบุคคลกีฬา, รางวัลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ทรงคุณค่า และรางวัลนักบริหารกีฬาผู้ทรงคุณค่า


ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นฯ ต่อไป