About Me

header ads

วัชระชี้ช่องละเอียดยิบกก.จริยธรรมวุฒิสภาเรียกเอกสารสอบปมสว.ฉาว มั่นใจไม่นาน"รู้เรื่อง"

(15 ก.ย. 65 )เมื่อเวลา 14.48 น.ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงพล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา เพื่อขอชี้ช่องให้เรียกเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

เนื่องจากทราบว่าการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 12 ก.ย.65 กรณีเรื่องร้องเรียนสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวพันกับกรณี ส.ต.ท.หญิง และฝ่าฝืนข้อบังคับประมวลจริยธรรมหรือไม่ ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะข้อมูลของ 4 หน่วยงานคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กองทัพไทย กอ.รมน. และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยังไม่ส่งข้อมูลมาให้พิจารณาเพื่อดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ นั้น เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนกรณีดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา จึงขอชี้ช่องให้เรียกเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลและสมาชิกวุฒิสภา (เพิ่มเติม) ตามที่นายกล้านรงค์ จันทิก และ พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ได้ให้คำแนะนำกับตนไว้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ เรียกเอกสารดังนี้

1.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอให้ตรวจสอบตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 สมัยนายประสพสุข บุญเดช พล.อ.ธีรเดช มีเพียร นายนิคม ไวยรัชพานิช ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานวุฒิสภา จนถึงปี พ.ศ. 2565 ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกวุฒิสภา คนใด ดำรงตำแหน่งประจำคณะกรรมาธิการและคณะทำงานทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการร่วมเดินทางเป็นจำนวนเงินเท่าใด ติดตามใคร ใครเสนอชื่อ รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ที่มีมติเห็นชอบ รายชื่อคณะเดินทางทั้งหมด กำหนดการเดินทาง ภาพถ่ายการศึกษาดูงานและผลการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายทั้งคณะเป็นจำนวนเงินเท่าใด สำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายการเดินทางของคณะกรรมาธิการฯ และการร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการร่วมเดินทางเป็นจำนวนเงินเท่าใด ติดตามใคร ใครเสนอชื่อ บริษัททัวร์อะไร รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ที่มีมติเห็นชอบ รายชื่อคณะเดินทางทั้งหมด กำหนดการเดินทาง ภาพถ่ายการศึกษาดูงานและผลการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายทั้งคณะเป็นจำนวนเงินเท่าใด สำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายการเดินทางของคณะกรรมาธิการฯ เรื่องการเบิกเบี้ยประชุม เงินเดือนหรือค่าตอบแทนการดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกวุฒิสภา ดำรงตำแหน่งประจำคณะกรรมาธิการ และคณะทำงานทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร ปีงบประมาณละเท่าใด ขอให้สั่งการผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตรวจสอบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 -2565 มีการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม  อย่างไร ปีงบประมาณละเท่าใด 


2.ให้ขอเอกสารรายละเอียดต่างๆ จากสถาบันพระปกเกล้า

ตรวจสอบว่าบุคคลใดเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาใบสมัครหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 ให้กับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม ขอสำเนาหรือหนังสือรุ่นและเอกสารการศึกษาดูงานและภาพถ่ายกิจกรรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 สอบถามสถาบันพระปกเกล้าว่า ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม อบรมหลักสูตรอื่นใดอีกหรือไม่ ใครเป็นผู้รับรอง

3. กรมบัญชีกลาง เอกสารการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ผ่านระบบงานกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ให้กับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม 

4. กรมสรรพากร มีบุคคลใดนำใบอนุโมทนาบัตรจากวัดบางลี่เจริญธรรม จังหวัดราชบุรี จำนวนเงิน 120,000 บาท ไปใช้เพื่อขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายหรือไม่

5.  วัดบางลี่เจริญธรรม จังหวัดราชบุรี ขอสำเนาใบอนุโมทนาบัตรเงินบริจาค จำนวน 120,000 บาท กรณีคุณธานี อ่อนละเอียด และส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม ว่าวัดบางลี่เจริญธรรมออกในนามของผู้ใด

6. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเอกสารหมายเลขที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เที่ยวบินศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2561 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย – สาธารณรัฐฟินแลนด์ทุกเที่ยวบิน (กรุงเทพฯ - มอสโก และอื่น ๆ) ว่าส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ นั่งติดกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนใด

7. สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกร้องเรียนจริยธรรม ต้องสอบถามประเด็นการจัดพิธียกน้ำชากับ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม จริงหรือไม่ มีวัตถุประสงค์การจัดพิธีเพื่ออะไร และประเด็นการบริจาคเงินจำนวน 120,000 บาท ร่วมกับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ฯ จริงหรือไม่ เงินของใคร ติดป้ายชื่อบริจาคที่วัดบางลี่เจริญธรรม จังหวัดราชบุรี เพื่ออะไร และนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับกรมสรรพากรด้วยหรือไม่ อย่างไร จึงขอให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 

พิจารณาดำเนินการตามที่เสนอแนะมา เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนที่กำลังติดตามจับตาดูอย่างใกล้ชิด