About Me

header ads

วัชระจัดให้!ยื่นสำเนาบันทึกการประชุมกรธ.ครั้งที่ 500-501ให้ศาลรธน.เทียบเคียงกับฉบับของเลขาฯสภาประกอบการพิจารณาชี้ชะตา 8 ปีลุงตู่ครองอำนาจ


(13 ก.ย.65)เมื่อเวลา 14.00 น.ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  นำส่งสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 500 และครั้งที่ 501 ให้นาย

วรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  สืบเนื่องจากตามข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวที่ 19/2565 วันที่ 8 กันยายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 วันที่ 11 กันยายน 2561 และให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 13 กันยายน 2565 เพื่อพิจารณาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่นั้น

นายวัชระ เพชรทอง กล่าวว่า ตนได้รับสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 วันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งมีวาระการประชุมรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 500 วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้ว ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเห็นว่าสำเนาเอกสารที่ได้รับมาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญและเป็นที่สนใจของสาธารณชน จึงนำมามอบให้เพื่อเทียบเคียงกับฉบับบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 ของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใช้

ประกอบการพิจารณาของศาลในวันที่ 14 กันยายน 2565 

ทั้งนี้ ตนยังได้ส่งสำเนาเอกสารทั้งสองฉบับให้สื่อมวลชน นิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศด้วย เพราะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญของคนทั้งประเทศ