About Me

header ads

วัชระจี้ 3 หน่วยงานรัฐเปิดข้อมูล"เจ๊นุช"บริจาคเงินวัด-รับเงินเดือนหลวง-รับวุฒิบัตรสถาบันพระปกเกล้า หวังคลายปมสว.ฉาว

(22 ก.ย.65) นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา เพื่อให้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกวุฒิสภามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวพันกับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 กฎหมายและระเบียบอื่นหรือไม่ ยื่นหนังสือถึงนายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร  ขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนกรณีดังกล่าวเกี่ยวกับมีบุคคลใดนำใบอนุโมทนาบัตรจากวัดบางลี่เจริญธรรม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวนเงิน 120,000 บาท ไปใช้เพื่อขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายหรือไม่ ขณะเดียวกันนายวัชระ ยังได้ยื่นหนังสือถึงนางสาวกุลยา  ตันติเตมิท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองเกี่ยวกับงบรายจ่ายต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ จากการรับราชการหรือช่วยราชการกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ส่วนหน้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นจำนวนเงินเท่าใด และมีรายละเอียดอย่างไร ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2564 รวมทั้งยื่นหนังสืออีก 1 ฉบับถึงศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้มีประกาศที่ 32/2561เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จำนวน 53 คน โดยมีชื่อส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ บัวแย้ม เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 นั้น ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารประวัติการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากประชาชนย่อมมีสิทธิรู้เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศ ดังนี้

1. บุคคลใดเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาใบสมัครหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 ให้กับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม 

2. ขอสำเนาหรือหนังสือรุ่นและเอกสารการศึกษาดูงานและภาพถ่ายกิจกรรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6

3. เอกสารการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบงานกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม

4.ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เข้าอบรมหลักสูตรอื่นใดของสถาบันพระปกเกล้าอีกหรือไม่ ใครเป็นผู้รับรอง ขอสำเนาใบสมัครทุกครั้งทุกหลักสูตร จึงขอให้พิจารณาดำเนินการภายใน 7 วัน

หน้ากากไอ้โม่งจากปมสว.ฉาว

(22 ก.ย.65) นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา เพื่อให้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกวุฒิสภามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวพันกับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 กฎหมายและระเบียบอื่นหรือไม่ ยื่นหนังสือถึงนายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร  ขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนกรณีดังกล่าวเกี่ยวกับมีบุคคลใดนำใบอนุโมทนาบัตรจากวัดบางลี่เจริญธรรม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวนเงิน 120,000 บาท ไปใช้เพื่อขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายหรือไม่ ขณะเดียวกันนายวัชระ ยังได้ยื่นหนังสือถึงนางสาวกุลยา  ตันติเตมิท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองเกี่ยวกับงบรายจ่ายต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ จากการรับราชการหรือช่วยราชการกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ส่วนหน้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นจำนวนเงินเท่าใด และมีรายละเอียดอย่างไร ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2564 รวมทั้งยื่นหนังสืออีก 1 ฉบับถึงศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้มีประกาศที่ 32/2561เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จำนวน 53 คน โดยมีชื่อส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ บัวแย้ม เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 นั้น ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารประวัติการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากประชาชนย่อมมีสิทธิรู้เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศ ดังนี้

1. บุคคลใดเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาใบสมัครหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 ให้กับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม 

2. ขอสำเนาหรือหนังสือรุ่นและเอกสารการศึกษาดูงานและภาพถ่ายกิจกรรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6

3. เอกสารการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบงานกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม

4.ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เข้าอบรมหลักสูตรอื่นใดของสถาบันพระปกเกล้าอีกหรือไม่ ใครเป็นผู้รับรอง ขอสำเนาใบสมัครทุกครั้งทุกหลักสูตร จึงขอให้พิจารณาดำเนินการภายใน 7 วัน