About Me

header ads

สวส. จัดกิจกรรม Government - SE Matching Day รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ดึงวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมออกบูธกว่า 15 องค์กรกรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2565  – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดกิจกรรม Government - SE Matching Day : รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการเปิดโอกาสจับคู่วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเกิดการพบปะกัน และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยภายในงาน ประกอบด้วย บรรยายพิเศษในหัวข้อ สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเสวนาในหัวข้อ รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีบูธจากวิสาหกิจชุมชนกว่า 15 องค์กร และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เผยว่า “ในฐานะองค์กรสำคัญของสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืนผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม และเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมที่หลากหลายและมีคุณภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และดำเนินแผนงาน โครงการสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐที่จะเกิดขึ้น จากผลการสำรวจ จึงพบว่าความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐ มีความยินดีที่จะซื้อหรือจัดจ้างกับวิสาหกิจเพื่อสังคม กว่า 63.3 % โดยมีประเภทสินค้าและบริการที่ภาครัฐต้องการซื้อกับวิสาหกิจเพื่อสังคม กว่า 30 รายการ


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและเครือข่ายทางการค้าตามกฎกระทรวง โดยกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยสาระสำคัญของกฎกระทรวงฯ กำหนดให้พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนครอบคลุมถึงผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตหรือจัดทำขึ้นจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกได้ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. จึงได้จัดกิจกรรม “Government - SE Matching Day : รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อให้เกิดการพบปะกัน และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2566 – 2570 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้สำหรับการบริหารจัดการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้พัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้อย่างมีเอกภาพและเป็นรูปธรรม