About Me

header ads

กรมควบคุมโรค จัดงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคฯ ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวหลังเป็นประธานเปิด “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565  และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรมควบคุมโรคจึงจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อ และภัยสุขภาพสำคัญขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการคัดกรองโรคติดต่อสำคัญ เช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบซี โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคโควิด 19 รวมทั้งการสร้างความรอบรู้ป้องกันการพลัดตกหกล้มให้กับผู้สูงอายุด้วย โดยได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้กรมควบคุมโรคทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และในส่วนกลาง รวม 13 แห่ง จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ช่วงระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมมากกว่า 5,000 คน

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมควบคุมโรคโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมใน“โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อ และภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ มอบรองเท้าให้ผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งการตรวจคัดกรองโรคผิวหนัง โรคเรื้อน และตรวจคัดกรองโควิด19 ให้ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมเน้นย้ำ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การป้องกันการพลัดตกหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัย การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม และการฉีดวัคซีนต่างๆ เพื่อลดโอกาสในการเจ็บป่วยรุนแรง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เข็มกระตุ้น เป็นต้น  


ในขณะที่ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์กรมควบคุมโรคกล่าวว่าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรคได้จัดทำ โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์และการสาธารณสุขไทย โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดงานจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและมีหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มาร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการให้ความรู้และให้บริการตรวจคัดกรองโรคและภัยสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ ฯ กรมควบคุมโรค, กองโรคติดต่อทั่วไป, กองโรคติดต่อนำโดยแมลง,สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง, กองป้องกันการบาดเจ็บ, สถาบันราชประชาสมาสัย, กองวัณโรคและกองเอดส์ฯ ภายในงานจะมีการคัดกรองโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบซี โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคโควิด 19 การมอบรองเท้าให้ผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุฟรี รวมทั้งสร้างความรอบรู้ป้องกันการพลัดตกหกล้มให้กับผู้สูงอายุ ฯลฯ

ด้าน ดร.นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกล่าวว่าสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือสปคม.เป็นหน่วยงานย่อยสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พ.ศ. 2565 ซึ่งหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานจะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ร่วมงานทุกท่านที่จะได้รับอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพ  อาทิ รองเท้ากันลื่น ร่มไม้เท้า ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆในผู้สูงอายุ  การตรวจสุขภาพปอด  ตรวจสุขภาพตา  รับเอกสารความรู้เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ฯลฯ โดยกิจกรรมต่างๆทั้งหมดที่จัดขึ้นเป็นไปตามแนวนโยบายของกรมควบคุมโรค  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองรับหน้าที่เป็นหน่วยงานคอยสนับสนุน ดูแลเรื่องสถานที่ และอำนวยความสะดวก พร้อมให้บริการตรวจ  ATK  ผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งได้ร่วมจัดบูธและนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 10 สิงหาคม 2565