About Me

header ads

จ.ลำพูน ชวนเที่ยวงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”

ระหว่าง 29 เม.ย.-1 พ.ค. 65 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป จังหวัดลำพูนจ.ลำพูน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ชมการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึง โซนลานขันโตกและเวทีกลางแจ้ง ร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก ที่จะได้นำอาหารมาเสิร์ฟเป็นแบบพื้นถิ่น และอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่ซ้ำในแต่ละวัน เพื่อช่วยอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนทั่วไป ทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการช่วยสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก และกระบวนการ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนทั่วไป เมื่อมีผู้รู้จักและเข้าใจ ก็จะช่วยรักษาวีถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ให้คงอยู่ได้สืบไปได้  

ด้าน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน มีการจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิ้มรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตอาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจ

รวมถึง โซนลานขันโตกและเวทีกลางแจ้ง ที่สามารถชมการแสดงที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงเป็นช่วง สลับกับเสียงดนตรีเคล้าคลอกับบรรยากาศในงานตลอดงาน เป็นการแสดง แสง สี เสียง อย่างสุดประทับใจ ประกอบกับการรับประทานอาหารแบบขันโตก ที่จะได้นำอาหารมาเสิร์ฟเป็นแบบพื้นถิ่น และอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่ซ้ำในแต่ละวัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โครงการ : ลําพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงยั่งยืน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ ๓ : กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน ในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน