About Me

header ads

วช. เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567” ยิ่งใหญ่!รวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ชมความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมงานวิจัย 

ลงทะเบียนจองที่นั่งล่วงหน้าได้แล้ว!


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567” (Thailand Research Expo 2024) ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “สานพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน” 


ปีนี้ วช. มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสัมมนากว่า 150 หัวข้อ ครอบคลุมประเด็นสำคัญหลากหลาย อาทิ Soft Power : พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , CEO Forum : Act Now Towards a Sustainable Future , ภูมิใจคนไทยถวายงานในหลวง , Future Talent Empowerment : สร้างคนให้ตรงใจ ตอบโจทย์วิจัยของประเทศ , เปิดตัวนักวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2567 , Haze Free ยกระดับเกษตรไร้ควัน , การยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยด้วยงานวิจัย , การสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแบบไทยในบริบทสากล: ทำไมเราล้าหลัง และประชาชนจะช่วยอะไรได้? , ถอดบทเรียนหลักสูตรและกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย : 14 ปี ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาอย่างไรให้ก้าวสู่นักวิจัยตัวน้อยแบบพลเมืองโลก , ยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , นวัตกรรมเพื่อการป้องกันอาชญากรรม (Innovation for Crime Prevention) , การสร้างเครือข่ายและกลไกการยกระดับการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในสังคมไทย , การพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร การตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์ ฯลฯ รวมถึงการนำเสนอบทความผลงานวิจัย และการประชุมให้ความรู้ในช่วง Twilight Program

ส่วนภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ซึ่งมีการนำเสนอนิทรรศการผลงาน วิจัย และนวัตกรรม ทั้งในมิติเชิงนโยบาย สังคม-ชุมชน และพาณิชย์ - อุตสาหกรรม กว่า 1,000 ผลงาน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567” (Thailand Research Expo 2024) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://researchexporegistration.com

 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ดูรายละเอียดได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 515, 517, 518 ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้าเท่านั้น