About Me

header ads

ม.เกษตรศาสตร์ เป็นหัวเรือใหญ่เชิญ มูลนิธิมวยไทย และพันธมิตรอีก 23 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือทางวิชาการ(MOU)

      ด้านมวยไทย และเสวนาวิชาการหัวข้อ "การยกระดับมวยไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน" ภายใต้โครงการศูนย์กลางความรู้มวยไทยสู่ระดับโลก

 


    วันนี้( 2 ก.ค.67 ) ที่ห้องประชุมกฎพล อดุลวิทย์ อาคารสารสนเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านมวยไทย ร่วมกับ 24 หน่วยงานที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัย , สมาคม , สหพันธ์ , องค์กรมวย กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เกิดจากแนวความคิดที่ครงกันของทุกหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของมวยไทย ซึ่งเป็นทั้งกีฬา ศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเป็นซอฟท์พาวเวอร์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการบริหารจัดการ การส่งเสริม การสนับสนุนด้านมวยไทยจึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านสิ่งสนับสนุนเพื่อการพัฒนาและยกระดับมวยไทยในทุกมิติ ไปสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของโครงการและการลงนามที่เกิดขึ้นในวันนี้

      จากนั้น ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านมวยไทยกับผู้ทางจากมหาวิทยาลัย , สมาคม , สหพันธ์ , องค์กรมวยทั้ง 24 หน่วยงานโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานเดินทางมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในส่วนของมูลนิธิมวยไทยที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับเชิญมาในครั้งนี้ นายส่องแสง ปทะวานิช ประธานมูลนิธิมวยไทย ร่วมด้วยนายเคียง เมฆวรเศรษฐ์พันธ์ กรรมการมูลนิธิ และนางชุมีศิลป์ โสตถิปรีดาวงศ์ เหรัญญิกมูลนิธิร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน

     ซึ่งการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU ) ในครั้งนี้จะช่วยให้มูลนิธิมวยไทยและทุกหน่วยงานที่ร่วมลงนามจะทำงานด้านมวยไทย ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมเผยแพร่มวยไทยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถยกระดับมวยไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป