About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดกระบี่
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกระบี่ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดกระบี่ เฝ้ารับเสด็จ
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 22 ปี จังหวัดกระบี่ ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ภายใต้แนวคิด“เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 135,264 คน มีจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา, ชุมชน, สถานประกอบการ, เรือนจำ, ทัณฑสถาน, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, และสำนักงานคุมประพฤติ ครอบคลุมทุกประเภท รวม 467 แห่ง 

“จังหวัดกระบี่”ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธานของใต้ฝ่าพระบาทมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบี่เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE สถานะเงิน ระดับ 1 และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ชุมชนตำบลคลองท่อมใต้ สถานะเพชร ระดับ 1,โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ สถานะเงิน ระดับ 2 ,ชุมชนตำบลคลองพน สถานะเงิน ระดับ 1 ในปี 2567 มี อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดระดับภาคใต้ทั้งสิ้น 20 แห่ง ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ จำนวน 11 แห่ง และทีม DANCERCISE โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าประกวดระดับประเทศ  

ด้านดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 เดิมชื่อวิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดกระบี่ และได้รับพระมหากรุณายกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เมื่อปี พ.ศ. 2548 และปัจจุบันได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้ายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในจังหวัดกระบี่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภาครัฐ เอกชน  ประชาชน ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน ส่งผลให้สมาชิก มีคุณลักษณะ ของการเป็นผู้นำที่สามารถคิดและแสดงออก ซึ่งความเป็นคนรุ่นใหม่ตามแนวทางที่พระราชทานไว้

ในขณะที่นายภูวดล  สังข์คร ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่กล่าวว่าชมรมฯก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2566  ดำเนินงานโดยยึดหลัก 3ก. 3ย. มีการสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ มีการบูรณาการร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก กิจกรรมเด่นของชมรม ได้แก่ กีฬาต้านภัยยาเสพติด ผลสำเร็จที่ได้ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทำให้สมาชิกได้ร่วมทำสิ่งที่ดี ที่สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถเป็นทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ส่วนนางสาววิชุพร รัตนพันธ์ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ กล่าวว่า ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวันและช่วงเย็น โดยมีอาสาสมัครประจำศูนย์ 18 คน มีบริการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาหรือครูฝ่ายแนะแนวต่อไป มีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดำเนินชีวิต ค้นหาและเข้าใจตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีกิจกรรมสร้างสุข เช่น กีฬา นันทนาการ เต้นรำ ลีลาศ นวดทางการกีฬา อาหารเพื่อสุขภาพ ดนตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

-------------------------------------------------

วันที่ 20 มิถุนายน2567