About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดชัยนาท

  


เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท ทรงเปิดชมรม         

    และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที  มนตริวัต  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดชัยนาท เฝ้ารับเสด็จ


นายนที  มนตริวัต  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตลอดเวลา 21 ปี จังหวัดชัยนาทได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางหลัก ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นรูปธรรม และได้ประกาศให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัด  ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เยาวชนชัยนาท มุ่งสู่การเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” และมีพันธกิจ ได้แก่ (1) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน มีแผนงาน/โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (2) บริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสู่อำเภอและตำบล TO BE NUMBER ONE (3) พัฒนาสมาชิก/ชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

จังหวัดชัยนาท มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี 64,365 คน คิดเป็นร้อยละ 98.76 มีชมรม TO BE NUMBER ONE 496 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 43 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี  ชัยนาทเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเงินปีที่ 2 โดยในปี 2567 อำเภอมโนรมย์ ชุมชนบ้านหางกรวด ชุมชนบ้านวัดใหญ่ และเรือนจำจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาค มีการแสดงสื่อสัญลักษณ์ของโครงการ โดยการรณรงค์ให้ข้าราชการ ประชาชนสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ และเพื่อการติดตามข่าวสารโครงการ จังหวัดชัยนาทจึงเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร ตอบรับเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 ราย


นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เป็นวิทยาลัยเทคนิคขนาดกลาง จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2480 เดิมชื่อ โรงเรียนช่างไม้ชัยนาท โดยในปี พ.ศ. 2524 เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เปิดสอนระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 3,145 คน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะประสานความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้มีความโดดเด่น ในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดนางสาววิชญาพร เจริญผล ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ตั้งขึ้นในปี 2567 โดยได้เริ่มวางแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตาม3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE  มุ่งสู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดร่วมกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  กิจกรรม ใครติดยายกมือขึ้น วางแผนให้แกนนำฝ่ายสอดส่องดูแล ดำเนินการคัดกรองตรวจปัสสาวะ ร่วมกับคณะครู และหากพบผู้เสพยาเสพติดจะส่งต่อไปรับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยคาดหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้สมาชิกผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ มีพื้นที่แสดงความสามารถได้นำผลงานประสบการณ์การทำงานไปสมัครเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  

นายณัฐภาส บัวโพช  ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท กล่าวว่า สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงพักกลางวัน ตามแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ เพื่อช่วยเพื่อนๆ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยกำหนดสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนา ตนเอง และเป็นสถานที่รับฟังปัญหาต่างๆ ของทุกคน โดยในปีนี้วางแผนขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดการอบรมให้ความรู้ สมาชิกอาสาสมัครแกนนำทุกคน เรื่องการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น เพื่อให้มีภูมิรู้ ภูมิคิด และรับฟังปัญหา พร้อมทั้งชี้แนะให้คำแนะนำได้ตรงจุด  เพราะพวกเราเชื่อว่าเพื่อนคือมิตรที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือกันและกัน ทั้งเรื่องการเรียน ครอบครัว เรื่องเพื่อนหรือแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาต่อ

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก  “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท และเรือนจำจังหวัดชัยนาท ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดชัยนาท ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

---------------------------------------------------------

วันที่ 12 มิถุนายน 2567