About Me

header ads

“วัชระ”ถาม”นายกฯเศรษฐา” เพื่อนนักกฎหมายเป็นห่วง ร่างกม.ปปท.ขัดรธน.หรือไม่?19 มิถุนายน 2567 เวลา 12.15 น.

นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องตั้งข้อสังเกตร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ให้อำนาจเหนือองค์กรอื่นหรือไม่ เป็นการแทรกแซงอำนาจพนักงานสอบสวนหรือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 


ความว่าตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติโดยวุฒิสภาอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จและวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 ตามที่อ้างถึงจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้นั้น ซึ่งร่างกฎหมายมีสาระสำคัญให้ ป.ป.ท. มีอำนาจทำคดีประพฤติมิชอบทุกคดีทุกประเภท อยู่เหนือและแทรกแซงอำนาจขององค์กรที่ทำหน้าที่ทบทวนการลงโทษวินัยข้าราชการทั่วประเทศ หรือกรรมการของหน่วยงานต่าง ๆ  หรือไม่ ซ้ำซ้อนกับ ป.ป.ช. ก้าวก่ายและมีอำนาจทางกฎหมายที่เหนือกว่า ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหรือไม่ แทรกแซงอำนาจพนักงานสอบสวนในการทำคดีประพฤติมิชอบ ปฏิเสธหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำคดีทุจริตเพื่อให้ ป.ป.ท. ส่งคดี ไป - กลับ ระหว่างองค์กรหลายองค์กรทำให้ประชาชนสับสน การไม่สอบสวนหาผู้กระทำความผิดที่ทำคดีล่าช้าซึ่งเป็นการไม่รับผิดชอบต่อประชาชนและงบประมาณของรัฐที่ต้องสูญเสียให้กับ ป.ป.ท. รวมถึงยังเป็นกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่


นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะนำเรื่องที่ยื่นกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เพื่อให้ท่านสั่งการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกลับไปทบทวนในประเด็นที่เสนอ