About Me

header ads

“วัชระ”ยื่นหนังสือ”วันนอร์ สั่งขรก.เอ็กซ์เรย์สภาหมื่นล้าน ถ่ายภาพ”สภารั่ว”ทุกจุด


23 มิถุนายน 2567

นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านงานสารบรรณ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.18 น เรื่องขอให้ตรวจสอบรอยรั่วจากเพดานของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และอาคารประกอบทุกแห่งก่อนที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะรับมอบงานจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภา

ความว่า วันนี้วันที่ ๔,๐๕๘ วันของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ เมื่อสภาผู้แทนราษฎร วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏว่ามีฝนตกน้ำฝนรั่วเพดานในอาคารรัฐสภา นอกจากนี้ยังปรากฏว่าต้นไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาล้ม จำนวน ๑ ต้น และมีน้ำรั่วหลังคาโปร่งแสงบริเวณหน้าห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตลอดแนว 

ย่อมแสดงว่าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ มูลค่า ๑๒,๒๘๐ ล้านบาท ชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ ฝนตกแล้วมีรอยรั่วทุกครั้งทุกชั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาสิทธิประโยชน์ของทางราชการ จึงขอให้ท่านมีบัญชาให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภา สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าและผู้บังคับบัญชากลุ่มงานหรือเทียบเท่า สังกัดส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักงาน/สำนัก/สถานี/กลุ่มงาน/กลุ่ม) สำรวจรอยรั่วเวลาฝนตก ถ่ายรูปรอยรั่วและถังน้ำทุกแห่งเพื่อกราบเรียนนำส่งให้ประธานรัฐสภาเพื่อโปรดทราบ เพื่อแก้ไขไม่ให้รั่วให้เป็นอาคารที่มั่นคงปลอดภัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และตรวจสอบต้นไม้ทุกต้นปลูกในบริเวณอาคารรัฐสภาเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาได้ชนิดและขนาดตามที่กำหนดทุกต้นหรือไม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๖

นายวัชระ กล่าวในที่สุด