About Me

header ads

“ดร.สันติ พิมพ์ใจใส”ได้รับเกียรติมอบทุนการศึกษา


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567  นายหมวดตรี ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ผู้ตรวจการ สมาคมเพื่อการการศึกษาทางไกลจัดกิจกรรมไหว้ครู ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติ จากท่านวาสนา อยู่สุข แทนพลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและเด็กนักเรียนของสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล พร้อมทั้งมอบเข็มเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เข็มที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อการการศึกษาทางไกล


สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30 มีนาคม  พ.ศ. 2561 โดยการรวมตัวกันของผู้ที่มีหลากหลายอาชีพ และหลายๆ หน่วยงาน รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่มีความคิดเห็นและเป้าหมายเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ว่าการศึกษาของไทยเรานั้นมีหลากหลายรูปแบบ  จึงได้รวมกันก่อตั้งสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำ และให้ทุกคนทราบถึงระบบการศึกษาไทยอย่างถ่องแท้ ว่าการศึกษาไทยไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียว ยังมีการศึกษารูปแบบ อื่นๆ เช่นการศึกษาทางเลือก การศึกษาระบบทวิภาคี การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เทียบโอนประสบการณ์  และการศึกษาทางไกล ซึ่งเมื่อตัวผู้เรียนศึกษาจบแล้ว จะมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับนักศึกษาในระบบทุกประการ สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษารวมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนทราบ รวมทั้งนักเรียนที่หลุดระบบ ออกกลางครัน ไม่ว่าสาเหตุอะไรก็ตาม ที่ทำให้ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้ เข้าถึงระบบการศึกษารูปแบบต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมในทุกๆด้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานประกอบด้วย 


สถาบันการศึกษาทางไกลสังกัด สกร. ยังมีพันธมิตรผู้ร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย เช่น องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคพลเมือง /ศูนย์การเรียนพัล อธีน่าสาขาสายไหมและนครปฐม /สมาคมศรัทธาธรรมภิบาลจังหวัดเชียงรายและชลบุรี/สมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย /สมาพันธ์การศึกษาทางไกลแห่งประเทศไทย /ชมรมส่งเสริมการศึกษาทางไกล /ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)