About Me

header ads

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูสามัญ-ครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2567


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีไหว้ครูสามัญ-ครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายชัยรัตน์ สุขสมคิด นายอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมนายศุภชัย ระเห็ดหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ โดยหลังพิธีไหว้ครูสามัญ นายนเรนทร์ กรินชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป เป็นตัวแทนสมาคมฯ และนายธวัชชัย ลีราภิรมย์ ตัวแทนวิทยาลัยช่างศิลป รุ่น 19 ได้เข้ามอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้อีกด้วย.