About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัล การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO  BE  NUMBER  ONE  หรือ TO  BE  NUMBER  ONE  IDOL รุ่นที่ 14 รอบชิงชนะเลิศประจำปี 2567 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 


การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL หรือ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี แกนนำของแกนนำ เป็นแนวทางพัฒนาเยาวชน ที่กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการและหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง ทรงหวังให้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องปรับและพัฒนาตนเองให้ทันสมัย สอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 

               การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL  รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ในครั้งนี้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 41 คน ได้เข้าเก็บตัวในบ้าน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดี สอดแทรก เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง ด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลาย เพื่อแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีได้ TO BE NUMBER ONE IDOL ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็น “ดาราหรือศิลปิน” แต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนเก่งและคนดี ยกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดง การเข้าสังคม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการติดอาวุธให้กับเด็ก ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคม กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE มีหน้าที่สนับสนุนเยาวชนให้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง เมื่อหาพบ และตอบตนเองได้ ก็เป็นเรื่องง่าย ที่จะพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบและแรงจูงใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้อย่างภาคภูมิ ทั้งด้านวิชาการ , ด้านการแสดงความสามารถ เช่น ร้องเพลง  เต้น และการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสมจากการดำเนินงานใน 13 รุ่นที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการเด่นชัด จากก่อนการคัดเลือกระดับจังหวัด สู่การเข้ารับการพัฒนาในบ้าน IDOL และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ทุกคนมีการปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น ที่เห็นชัดเจนคือ การเตรียมตัว การมีความพร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจและผลการเรียนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและอาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพราะมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง ให้รู้ว่าการเข้ามาเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL  ต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง และรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะแกนนำของแกนนำ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของการขยายเครือข่ายจากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นระบบพี่สอนน้องตามที่โครงการคาดหวัง 

ทั้งนี้ผลการประกวด  TO BE NUMBER ONE IDOL  รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ในรอบ 17 คนสุดท้าย  ฝ่ายชายผู้ชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ TI 39 นายวชิรวิทย์  แสงจันดา (นิว) จ.ยโสธร , อันดับ 2  TI 36 นายนิธิโชติ อิ่มแสง(เก้า) จ.ตาก , อันดับ 3 TI 14 นายณัฎฐ์ธเนศ นาดี (โฟล์ค)  จ.นครราชสีมา , อันดับ 4 TI 19 นายอนาวิล แฮร์ริสัน (นาวิน) จ.อุดรธานี , อันดับ 5  TI 28 นายศิริชัย คนเพียร(ลีจุน) จ.ระยอง, อันดับ 6 มี 6 คน ได้แก่ TI 06 นายศตาชิน ศิริสาคร(ชิน) จ.จันทบุรี , TI 42 นายจักรชัย ฮอ (ปั้น) จ.สุพรรณบุรี , TI 17 นายอันเดร กิตติพัจน์ เย็ค (อันเดร) จ.ขอนแก่น , TI 31 นายวีระพงษ์  หนุนฐิติพันธุ์ (อามัส) จ.กาฬสินธุ์ ,TI 07 นายพบธรรม ทรัพย์สุพรรณ (ซันวา) จ.สุพรรณบุรี และ TI 01 นายโรจน์ฤทธิ์  นนท์พละ (ตะวัน) จ.สกลนคร

ในขณะที่ฝ่ายหญิงชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ TI 40 นางสาวชุติกาญจน์ บุญเพ็ง (ป๋องแป้ง) จ.นครนายก,อันดับ 2 TI 05 นางสาวนันท์ลินี พูลสวัสดิ์ (ใบข้าว) จ.พระนครศรีอยุธยา , อันดับ 3 TI 09 นางสาวปวริศา ทองพนัง(น้ำขิง) จ.ชุมพร, อันดับ 4 TI 18 นางสาวพิชญ์ภัสสร ธรรมสาโรช (สายรุ้ง) จ.สระแก้ว , อันดับ 5 TI 25 นางสาวบิสมิลลา ไวยฤทธิ์(มินา)  จ.สงขลา และอันดับ 6 TI 15 นางสาวนันทิตา ชินธนกิจ (โดนัท) จ.ชลบุรี  

ในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย นายวชิรวิทย์  แสงจันดา "นิว" และผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง นางสาวชุติกาญจน์ บุญเพ็ง"ป๋องแป้ง" รวมถึงผู้ชนะเลิศอันดับต่างๆ และทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ด้วย

---------------------------------------------------------------------