About Me

header ads

“วัชระ” ยื่นหนังสือปลัดกระทรวงเกษตรแก้ภัยแล้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ยื่นผู้ว่าสุราษฎร์ธานีประกาศเขตภัยพิบัติ9 พฤษภาคม 2567 

เวลา 14.00 น.

ที่พรรคประชาธิปัตย์

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือ 2 ฉบับ ถึง นายประยูร อินสกุล  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอให้ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตรบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนและเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้อความว่า “ได้รับการร้องเรียนจากนายพีรยศ ราฮิมมูลา นักวิชาการด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ทำให้พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนเสียหายจำนวนมาก ต้นทุเรียนยืนต้นตายเป็นจำนวนมากและขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคเป็นระยะเวลานานนับเดือนดังนั้นเพื่อบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ภายใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดำเนินการปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตรโดยเร็วที่สุดและหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน  7  วันด้วยจักขอบคุณยิ่ง” 


ส่วนอีก1 ฉบับยื่นถึง นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องขอให้เร่งรีบแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวสวนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี


“ ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวสวน อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาสารและหลายอำเภอในจังหวัด สุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับสภาพปัญหาภัยแล้งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา ทำให้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคเป็นระยะเวลานานนับเดือน สวนผลไม้ สวนทุเรียนยืนต้นกำลังจะตายหรือตายเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการประสานหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานทหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยราชการในพื้นที่ เพื่อให้นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับน้องประชาชนและเกษตรกรชาวสวนและหากสถานการณ์ส่อว่าจะเลวร้ายขอให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนโดยเร็วที่สุด และหากต้นไม้เศรษฐกิจของชาวสวนยืนต้นตายขอให้จ่ายค่าชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนอย่างเป็นธรรมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 7 วันด้วยจักขอบคุณยิ่ง”


ซึ่งภายหลังการให้สัมภาษณ์นี้ นายวัชระ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์นำหนังสือไปส่ง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงปลัดกระทรวงฯ ทันที

///