About Me

header ads

กรมประมงจัดเวทีพบปะชาวประมงพื้นบ้าน รับกฎหมายเปิดช่องให้ช่วยประมงพื้นบ้านได้

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ถึงเวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแก้ไขปัญหาชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนจากการห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดีที่ 2 พค 2567 ณ วัดบางใหญ่ ต. ลีเล็ด อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี  

กรมประมงได้ส่งนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะ นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านจากทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีนายวัชระ  เพชรทอง และนายสมชาติ  ประดิษฐ์พร อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพยานในการรับฟังปัญหา

นายวัชระกล่าวว่าก่อนเริ่มการรับฟังความเห็นของประชาชน มีการมอบหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน (แบบ นสร.11) จากกรมประมงมีพี่น้องอวนรุนกว่า 150 คนเข้าร่วมประชุมและซักถามปัญหา

โดยนายจรูญศักดิ์  เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรมประมงได้อธิบายข้อปฏิบัติตามกฎหมายประมงที่ออกในยุคคสช.และมีช่องให้ช่วยชาวประมงพื้นบ้าน ตามพระราชกำหนดกรมประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 67  “ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมงดังต่อไปนี้ (4) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย” 

ไม่ใช้บังคับเรือประมงพื้นบ้านตั้งแต่ 10 ตันกรอสลงมา กรมประมงไม่ได้เป็นศัตรูกับชาวประมง ถ้าไม่มีชาวประมง กรมประมงก็อยู่ไม่ได้ขอให้เข้าใจกัน จึงขอให้ช่วยกันทำแบบสอบถามของกรมประมงให้เสร็จให้ทันในเดือนพฤษภาคมนี้

โดยเฉพาะนายจรูญศักดิ์ ที่เข้าใจหัวอกชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างดี ถึงขั้นพูดกล่าวย้ำว่ากรมประมงจะไม่ใช้มาตรการรุนแรงกับชาวประมง

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง และข้าราชการกรมประมงทุกคนที่มาช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน และแจกเหรียญหลวงปู่ทวดที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝากมาให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทุกคน

นอกจากนี้ยังจัดขนมจีนแกงไก่เลี้ยงมื้อเที่ยงกับชาวประมงและข้าราชการทุกท่าน และเพื่อบรรเทาอากาศร้อนกว่า 40 องศา ยังได้จัดไอศรีมและน้ำดื่มแช่เย็นไว้บริการตลอดงานอีกด้วย.