About Me

header ads

”วัชระ”ยื่นหนังสือ”วันนอร์” -“อาพัทธ์”สภาสร้างไม่เสร็จ บอกให้ระวังหลังเกษียณตาม”สรศักดิ์-พรพิศ”ไปต่อที่”ปปช.”
13 พฤษภาคม 2567 ที่รัฐสภา

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ระงับการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

นายวัชระกล่าวว่า ตามที่ได้ร้องเรียนบัดนี้เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๒๐/๐๘๒๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ชุดใหญ่) มีมติรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วจึงขอแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและขอให้ท่านระงับการตรวจรับงานงวดสุดท้ายของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตามอำนาจหน้าที่ และสั่งการให้แก้ไขงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามแบบรูปรายการการก่อสร้าง และถูกต้องตามสัญญาและแบบก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญา ฉบับที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างเนื่องจากเป็นแบบรูป รายการ ที่ผู้ออกแบบและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณามาโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วตั้งแต่ก่อนจัดหาผู้รับจ้าง การที่นางพรพิศ เพชรเจริญ สั่งให้แก้ไขสัญญาดังกล่าว เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างที่ทำผิดแบบซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้วข้างต้นและกำลังดำเนินการไต่สวนอยู่ในขณะนี้

นายวัชระกล่าวอีกว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะไม่ตรวจรับงานก่อสร้างที่ผิดแบบโดยอ้างเพียงความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมากซึ่งมีข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบเพียง ๒ คนเท่านั้นและเป็นบุคคลภายนอก ๕ คน ส่วนข้าราชการสำนักงานฯ อีก ๓ คนไม่เห็นชอบด้วย และหรือการกระทำที่ไม่ชอบของนางสาวพรพิศ เพชรเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา และในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ร้องเรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ๒ ท่านคือ นายสรศักดิ์ เพียรเวช และนางพรพิศ เพชรเจริญ ว่าส่อทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 

นายวัชระกล่าวย้ำว่า ทั้งนี้หากท่านเห็นชอบผลการตรวจรับมอบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ๑๐๐% ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมากจำนวน ๗ คน ซึ่งผลการส่งมอบงานปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดสัญญาจ้าง ข้าพเจ้าจะยื่นกล่าวหาท่านว่าส่อทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และหรือกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันทำการถัดไปโดยเร็วที่สุด