About Me

header ads

เตรียมความพร้อม การจัดโครงการลีลาศลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด ระหว่างกองทัพภาคที่ ๑ กับสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ประธานโดย ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทองวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการร่วมมือจัดโครงการลีลาศลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด เนื่องจากลีลาศเป็นกีฬาและสันทนาการที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัยเป็นกีฬาที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ ตลอดถึงด้านอารมณ์ และบุคลิกที่ดี นับเป็นผลดีต่อสังคม จะได้เป็นต้นแบบฝึกฝนให้ผู้สนใจต่อไป ให้มีบุคลิกภาพที่ดี ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม "สุขภาพที่ดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ให้ทำเอง" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ลีลาศ 772 คู่เฉลิมพระเกียรติ  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ลีลาศ 7200 คู่ลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้าน การจัดกิจกรรมเพื่อมวลชนด้านการแสดงออกถึงการจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน Soft Power ที่เป็นของไทยสู่ประชาคมโลกผ่านกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ(แม่ทัพภาค ๑) มอบหมายให้ พ.อ.ไตรรงค์ นวฤทธิ์ รองผอ.กกร.ทภ.1 ร่่วมกับ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง(ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ร่วมมือจัดงานในครั้งนี้