About Me

header ads

มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 พร้อมสนับสนุนทัพไทยบู๊ซีเกมส์ ปี 68     มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 วางแผนเดินหน้าเพื่อสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาซีเกมส์ไทย ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี 2568  ในวันที่ 7-19 ธ.ค.2568

    พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ, นายวิวิฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ, นายขจร พราวศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ , น.ส.สุมาลี วิญญูวรรธน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ, นายมนตรี ไชยพันธุ์ กรรมการมูลนิธิฯ , นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล กรรมการมูลนิธิฯ และน.ส.จันทร พิมพ์สกุล เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุม 

ที่ ห้องประชุมอาคาร 200 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย

      โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานของคณะทำงานฝ่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาซีเกมส์ไทย ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี 2568 ซึ่งทางคณะทำงานได้มีการวางแผนจัดเตรียมแผนงานร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะสนับสนุนให้นักกีฬาของสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

     นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้กำหนดวันจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นไปตามระเบียบของมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13 โดยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ช่วงเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป