About Me

header ads

สร้างหมื่นล้านสภาฯสุดฉาว ยังไม่เสร็จ100% วัสดุไม่ตรงปก “สาธิต”กับพวกรีบรับมอบงาน กรรมการ 3 คนปักหลักค้าน “วัชระ”ยื่น”ปปช.”สอบทันควัน


วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ปปช.และคณะเพื่อให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่กับพวกรวม 7 คนที่ลงมติรับมอบงานว่าอาคารรัฐสภาสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100 %แล้วนั้น

ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญาและใช้วัสดุไม่ตรงตามแบบส่อว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ และกฎหมาย ป.ป.ช. หรือไม่ เนื่องจากเหตุผลดังนี้

๑. งานก่อสร้างผนังกันเสียงไม่เสร็จตามแบบห้องประชุมกรรมาธิการ จำนวน ๑๑๓ ห้อง ผิดแบบ ๖๕ ห้อง คณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมากและนางพรพิศ เพชรเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบข้อทักท้วงแล้วไม่แก้ไข และอนุมัติให้เป็นงานลด ไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนแล้วตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช ๐๐๒๐/๐๘๒๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. วัสดุก่อสร้างตามสัญญาต้องใช้ไม้ตะเคียนทองแต่เป็นไม้กระยาเลย ๗,๕๐๐ ท่อน คณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมากและนางพรพิศ เพชรเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบข้อทักท้วงแล้วไม่แก้ไขและอนุมัติเงินจ่ายงวดงาน ซึ่งได้ส่งสำเนาใบเสร็จไม้กระยาเลยให้สำนักงาน ป.ป.ช. นานกว่า ๒-๓ ปีแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด

๓. มีการก่อสร้างผิดแบบไม่ครบตามข้อกำหนดในสัญญา เช่น หินทราโวทีนในอาคารรัฐสภาตัองมีความหนา ๒๐ มิลลิเมตร แต่วัดได้จริงมีความหนาเพียง ๑๗ มิลลิเมตร หินแกรนิตสีดำพื้นห้องน้ำต้องแวววาวจนเห็นภาพสะท้อน กางเกงชั้นในใต้กระโปรงของสุภาพสตรีที่เข้าห้องสุขา มีการใช้หินแกรนิตสีดำผิดแบบ เป็นต้น

๔. ต้นไม้ผิดแบบผิดขนาด และผิดประเภท ไม่มี “ต้นตาล” ตามข้อกำหนดในสัญญาแม้แต่ต้นเดียวไม่ได้ปลูกและไม่ได้อนุบาลรักษาต้นไม้ตามข้อกำหนดสัญญาแต่ประการใด

๕. เหตุผลประเด็นอื่น ๆ ได้ส่งเอกสารและพยานหลักฐานให้สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อประกอบการไต่สวนแล้ว 


นายวัชระกล่าวว่า สมัยนางพรพิศ เพชรเจริญ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเสียงข้างมากเพื่อประชุมโดยไม่เชิญกรรมการเสียงข้างน้อยเข้าร่วมประชุมด้วย มีเจตนาส่อพิรุธและเป็นเหตุให้สงสัยในการส่อทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

และเมื่อคราวมีการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ที่สภาผู้แทนราษฎร นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องเรียนเรื่องการสร้างผิดแบบของสภาฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กว่า ๓๐ เรื่องได้พบนางพรพิศ เพชรเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศกล่าวกับนายวิลาศว่า  “ขอให้เบา ๆ หน่อย”


นายวัชระกล่าวอีกว่าขอให้ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการกันข้าราชการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนไว้เป็นพยานด้วย


ส่วนรายชื่อที่นายวัชระยื่นให้ปปช.ไต่สวนประกอบด้วย

๑. นายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการ

๒. นายเทเวศร์  อุตวิชัย กรรมการ

๓. นายธิติ  ทรงเจริญกิจ กรรมการ

๔. นางสาวศุภพรรัตน์  สุขพุ่ม กรรมการ

๕. ศ.ดร.ทศพล  ปิ่นแก้ว กรรมการ

๖. รศ.ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด กรรมการ

๗. รศ.เอนก  ศิริพาณิชกร กรรมการ

โดยกรรมการบุคคลภายนอกที่แต่งตั้งมาเป็นกรรมการตรวจการจ้าง บางท่านเคยเป็นกรรมการตรวจรับโครงการของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ที่บริษัทผู้รับเหมารายเดียวกันนี้เคยเป็นคู่สัญญารับเหมามาก่อน


ส่วนคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ยื่นหนังสือคัดค้านว่าสร้างผิดแบบมี 3 ราย คือ 

๑. นายศิโรจน์  แพทย์พันธุ์​​​

๒. ว่าที่เรือตรียุทธนา  สำเภาเงิน​​

๓. นายณัฐสิทธิ์  เวียงทอง​​​