About Me

header ads

“ธนาคารโลก” หรือ World Bank @WorldBank ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 67 ลงเหลือโต 2.8% จากเดิมคาด 3.2% ไม่รวมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

 “ธนาคารโลก” หรือ World Bank @WorldBank ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 67 ลงเหลือโต 2.8% จากเดิมคาด 3.2% ไม่รวมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เหตุจากการค้าโลกชะลอตัว งบประมาณล่าช้า ลงทุนภาครัฐลดลง แต่ถ้ามีดิจิทัลวอลเล็ตจะทำให้ GDP โตเพิ่ม 1% แต่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก 2%....!!