About Me

header ads

สสว. เผยผลสำรวจกลยุทธ์การตลาด SME ยุคใหม่เน้นสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างตัวตนทางธุรกิจและเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น แต่ SME ยังต้องการให้ช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำตลาดและเพิ่มองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบหลังการขาย

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


เผยผลสำรวจเรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ (ออนไลน์) ของธุรกิจ SME โดยสอบถามผู้ประกอบการ SME จำนวน 2,736 ราย ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า ปัจจุบัน SME มีการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าสูงถึงร้อยละ 68.2 ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อติดต่อ/สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและช่องทางสำหรับซื้อขายสินค้า โดยส่วนใหญ่จะใช้ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook และ Line เพราะประสบการณ์ในการใช้งานและความถนัดของ SME ที่มีอยู่ นอกจากนี้ SME ยังขยายการใช้งานไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อตามให้ทันเทรนด์ของการตลาดและเปิดโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น สำหรับกลยุทธ์การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ SME เกือบร้อยละ 65 จะมีการทำการตลาดออนไลน์ โดยเน้นไปที่การยิงโฆษณา รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจออนไลน์ดัง การทำคอนเทนต์ตามกระแส หรือการ Live สด ขณะที่ SME อีกร้อยละ 40 ยังไม่มีการทำการตลาดออนไลน์เพราะมองว่ามีกลุ่มลูกค้าไม่มาก หรือเป็นขายสินค้าส่งให้กับคู่ค้าการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการ Live สด ถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่ SME เริ่มให้

ความสนใจ แต่จากผลการสำรวจพบว่า มี SME เพียงร้อยละ 8.9 ที่มีการ Live สด ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และสิ่งทอ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเสริมความงาม แต่ก็ยังมี SME ที่ยังไม่มีการ Live สด เพราะผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสนใจ หรือยังขาดทักษะในการใช้เครื่องมือ หรือ SME บางกลุ่มมองว่าสินค้าในธุรกิจไม่เหมาะสมกับวิธีการขายลักษณะนี้


แม้ในปัจจุบันการทำการตลาดออนไลน์ถือเป็นอีกกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ แต่กลับพบว่า SME ร้อยละ 70 ไม่มีการใช้ระบบจัดการหลังบ้านที่ชัดเจนหรือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ เนื่องจาก SME ยังมีความเคยชินกับรูปแบบช่องทางการจำหน่ายแบบเดิม ขาดความรู้/ทักษะสำหรับการใช้ในระบบอื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมในการใช้งานที่มีอัตราค่าบริการสูงSME กว่าร้อยละ 56 ต้องการให้ช่วยเหลือด้านการพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาด เกือบร้อยละ 57 ต้องการให้ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพในการทำตลาดออนไลน์ เช่น การทำการตลาดของแต่ละสาขาธุรกิจ การส่งเสริมความรู้หรือเทคนิคในการทำการตลาดให้ทันกระแส การจัดการภาษี การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงเงินทุนสนับสนุนเนื่องจากการทำการตลาดออนไลน์ต้องใช้เงินทุนสูงโดยเฉพาะการยิงโฆษณาซึ่งเป็นสัดส่วนต้นทุนสูงสุดหากไม่นับค่าอินเตอร์เน็ต 


นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่ามี SME ร้อยละ 31.8 ทำกลยุทธ์การตลาดเฉพาะหน้าร้านเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเคยใช้ช่องทางออนไลน์แล้วแต่ไม่ได้ใช้งานต่อ เนื่องจากมียอดขายที่ไม่มาก และค่าใช้จ่ายในการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์สูง รวมถึงการขาดความพร้อมด้านเครื่องมือและบุคคลากร ดังนั้นการทำการตลาดของ SME กลุ่มเหล่านี้คือเน้นการทำสินค้าหรือการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการบอกต่อ การจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านเพจออนไลน์ดัง หรือ Influencer โดยระบุพิกัดใน Google Map รวมถึงการทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้าหรือการสะสมแต้มหน้าร้านเพื่อรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ


ทั้งนี้ SME สามารถค้นหาหลักสูตร องค์ความรู้ การบริการหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการในการประกอบธุรกิจของท่านได้ที่ https://www.smeone.info  หรือ https://www.smeacademy365.com หรือ สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร โทร. 1301


..........................................................................................................


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


นางสาวตวงพร สิงห์โต ส่วนติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ 


ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ


โทรศัพท์ : 02 298 3003, 02 298 3210 E-mail: tuangporn@sme.go.th 


นายเจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการ


โทร. 081 615 5450, 02 298 3201 Email : charoenchai@sme.go.th