About Me

header ads

EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน แถลงข่าวงาน "EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024" 

EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024

ในการเปิดงานแถลงข่าว ภายใต้ชื่องาน "EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024" ในวันนี้จากคำกล่าวรายงาน ของคณะผู้จัดงานจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียได้มีความสำคัญใน

ชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้งานด้านวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเราสามารถผสมผสานเข้ากับด้านเทคนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความพิเศษ เนื่องไนไอกาสที่ประเพณี"สงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับ การประกาศขึ้นทะเบียนในรายการ ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ดังนั้นจึงมี

การจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล

2024 รูปแบบผสมผสาน ขึ้น

ในการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 ครั้งนี้

ดิฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะผู้จัดที่จะนำเสนอความรู้

คามสำคัญด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อนำกลับไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ และบอกต่อแก่ชนรุ่นหลัง จึงขอเชิญชวนทุกคน

รวมถึงเยาวชนมาร่วมสนุกในประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งศึกษา

เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประเพณีสงกรานต์ แบบร่วมสมัย ที

สามารถบูรณาการความสุข ความสนุก ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อที่จะได้

ร่วมกันสีบสานอนุรักษ์ประเพณีต่อไปกับคนทุกยุคทุกสมัย ในงาน

EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024


ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก