About Me

header ads

วัชระปลื้ม! ปลัด กษ.ทำงานเร็ว เข้าใจความเดือดร้อน ปชช. จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น แก้ปัญหาอวนรุนให้ชาวประมงสุราษฎร์"...หลังจากเดินหน้ารับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนนำไปสู่การเข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งปัญหาต่างๆ ให้ปลัดฯ รับทราบและมีคำสั่งให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว วันนี้ นายวัชระ เพชรทอง ประกาศเชิญพี่น้องประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.ที่วัดบางใหญ่ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี..."


จากกรณีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจาก นายประพันธ์ เจริญฤทธิ์ ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มอวนรุนขนาดเล็ก จ.สุราษฎร์ธานี และ นายอดุลย์ เครือรัตน์ นายก อบต. ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่บนเรือประมงพื้นบ้านที่จอดลอยลำในคลองราง หมู่ที่ 2 บ้านคลองราง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อให้กรมประมงผ่อนผันให้ชาวประมงขนาดเล็ก ขนาด 10 ตันลงมาทำการประมงในฤดูเปิดอ่าว วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ได้ จากนั้น นายวัชระ จึงได้โทรศัพท์ประสานงาน นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเร่งแก้ไขปัญหาต่อหน้าชาวประมงทันที โดย นายประยูร รับปากกับนายวัชระว่าจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเร็ว สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ได้ร่วมรับฟังการเจรจาเป็นอย่างมาก 


เวลาต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 11.20 น. ที่ห้องทำงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ชาวประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขอให้ทบทวนหรือผ่อนผันกฎหมายบังคับใช้อวนรุนที่ใช้อวนติดปุ่ม เรืออวนลากคู่ เรือปลากะตักเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย ห้ามทำการประมงหรือผ่อนผันและกรุณาให้ความยุติธรรมกับชาวประมงพื้นบ้านทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด โดย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับปากจะรีบดำเนินการให้พี่น้องเกษตรโดยเร็วที่สุด ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น


ต่อมา นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือถึงนายวัชระ เพชรทอง และชาวประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแก้ไขปัญหาชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนจากการห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า


ด้วยนายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นผู้แทนของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอหารือในการเสนอข้อเรียกร้องขอใช้เครื่องมืออวนรุนในการทำการประมง ซึ่งตรงกับแนวทางของกรมประมงที่มีแนวทางในการผ่อนผันให้ใช้เครื่องมือบางประเภทในการทำการประมง โดยเฉพาะในกรณีการแก้ปัญหาให้กับชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนจากการห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนในหลายจังหวัด ซึ่งเครื่องมือประมงอวนรุนที่ติดเครื่องเรือยนต์ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้ ตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากการแก้ปัญหา และเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนจากการห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น


ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชาวประมงพื้นบ้าน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดบางใหญ่ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเรียนเชิญประมงอำเภอเข้าร่วมและแจ้งชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนเข้าร่วมจัดทำเวทีโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา


นายกำพล  ลอยชื่น

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ทั้งนี้นายวัชระ เพชรทอง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "ในการเสวนารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณ ท่านประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวประมงสุราษฎร์ธานี จึงได้สั่งการให้เร่งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชน จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

ร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.ที่วัดบางใหญ่ ต.ลีเล็ด

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เสร็จแล้วเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงอย่างเป็นกันเองครับ"