About Me

header ads

สำนักงาน ป.ป.ท. หารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม บูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน จากกรณีการขนย้าย “กากแคดเมียม”วันนี้ (วันพุธที่ 17 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในกรณีการขนย้ายกากแร่แคดเมียม จำนวน 15,000 ตัน จากพื้นที่จังหวัดตากไปยังโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวและสื่อมวลชนกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากแคดเมียมเป็นโลหะหนักหากมีการปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อมและเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ในปริมาณมากอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิตได้  ซึ่งจากกรณีการขนย้ายกากแคดเมียมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความกังวลใจและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ร่วมประชุมประสานข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะร่วมมือกันตรวจสอบว่าการขนย้ายกากแคดเมียมดังกล่าว ได้ทำการขออนุญาต และการอนุญาตของเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือละเว้น ละเลยต่อหน้าที่ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จะบูรณาการแก้ไขปัญหา หากพบว่ามีการทุจริตก็จะบูรณาการเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ต่อไป