About Me

header ads

เดินสายเวทีจ.อุบลฯ รับฟังความคิดเห็น แก้ไขร่าง พ.ร.บ.สสว.◽️วันนี้ (1 เม.ย. 2567) ที่ จ.อุบลราชธานี นายเที่ยงธรรม พลโลก รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สสว. เป็นประธานการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจัดเป็นครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 

.โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, ศูนย์ oss ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมการประชุมรวม 17 คน และมีศูนย์ oss ประจำจังหวัดศรีดสะเกษ, ศูนย์ oss ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านระบบ zoom

.◽️ทั้งนี้ สสว. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาข้อมูลประกอบการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการดำเนินกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปต่อไป