About Me

header ads

สสว.เปิดประชุมฟังความเห็น พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 สสว. โดยนายเที่ยงธรรม  พลโลก รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ได้กล่าวเปิดการประชุมและร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 9) เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, ศูนย์ oss ประจำจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ oss ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมการประชุมรวม 30 คน  ณ ห้องสัมมนา พรสราญ 1 โรงแรม เฮือนต้นนุ่น ในเมือง จังหวัดขอนแก่น


• ประเด็นเพิ่มเติม 


• การปรับบทบาทของ สสว. เน้นการทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายการส่งเสริม SME มากกว่าหน่วยปฏิบัติ


• การรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ จนจบเวทีสุดท้ายในวันที่ 5 เม.ย. ที่ กทม.


• TDRI เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ ศึกษาและรับฟังความเห็น 

• สรุปเป้าหมายของการปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะสร้างประโยชน์อย่างไร