About Me

header ads

กรรมของ ขรก.ซื่อสัตย์ ถูกย้ายไม่เป็นธรรม เหตุไม่เลียนักการเมือง วัชระร้องนายกช่วย
"...วัชระ อึ้ง!!! กังขา กรมราชทัณฑ์ย้ายบุคลากรที่เป็นที่ทราบกันดีว่า ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นข้าราชการที่ไม่เลียแข้งเลียขานักการเมือง สืบเนื่องจากไม่ตอบสนองนโยบายของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้กับ น.ช.ทักษิณ ชินวัตร ใช่หรือไม่..."


10 เมษายน 2566 เวลา 08.40  น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวทุกข์ของรัฐบาล 1111 นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายสมพาศ  นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญกรมราชทัณฑ์อย่างไม่เป็นธรรม โดยนายวัชระ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า


ตนในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่า มีการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 3 ราย อย่างไม่เป็นธรรมและไม่สมัครใจ ทั้งนี้สืบเนื่องจากไม่ตอบสนองนโยบายของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้กับ น.ช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหมายเลข 6650102668 ให้ได้รับการพักโทษตามประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ใช่หรือไม่ หรือไม่ตอบสนองต่อคำสั่งทางการเมืองของฝ่ายการเมืองที่ผ่านมา การถูกโยกย้ายฉับพลันทันด่วนโดยไม่รู้ตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยราชการอื่น ดังนี้


1. นายสิทธิ สุธีวงศ์ ตำแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) (ตำแหน่งเลขที่ 5) กรมราชทัณฑ์ ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) (ตำแหน่งเลขที่2) กรมคุมประพฤติ


2. นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ตำแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) (ตำแหน่งเลขที่ 4) กรมราชทัณฑ์ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน (ประเภทบริหาร ระดับต้น) (ตำแหน่งเลขที่ 3) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์


ทั้งนี้บุคคลทั้งสองที่มีคำสั่งโอนย้ายนั้นเป็นที่รู้กันในกรมราชทัณฑ์ว่าซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นข้าราชการที่ไม่เลียแข้งเลียขานักการเมือง ดังนั้นขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีโปรดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 3 ราย มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายระเบียบหรือไม่ ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับข้าราชการและเกิดความไม่ยุติธรรมในการบริหารงานบุคคลในยุครัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน หรือไม่ และไม่เป็นตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 หน้า 17 การดำเนินนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการเริ่มต้นขจัดข้าราชการที่ไม่ตอบสนองทางการเมืองให้กับนักการเมืองให้ข้าราชการกระทรวงอื่น ๆ ดูเป็นตัวอย่าง