About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี       เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จ


นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE  มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง 25 อำเภอ  โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ และเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นเด็กดีมีคุณธรรมและมีความสุข โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรปีที่ 4 มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE  อายุ 6-24 ปี จำนวน 428,246 คน คิดเป็นร้อยละ 95.61 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ และหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสิ้น 2,635 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE  NUMBER ONE 2,607 แห่ง มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เข้าสู่รอบระดับประเทศและทีมเยาวชน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เข้าสู่รอบแข่งขันระดับประเทศ ในปี 2023 และ ปี 2024 


ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร  ศรีดาผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวว่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน 3,028 คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 201 คน ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ยึดหลักการทำงาน คือเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ กิจกรรมทักษะอาชีพ และส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางหน่วยงานและจังหวัดจัดขึ้น
นายธนภัทร พงศ์กฤตธนชาติ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกล่าวว่า ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  มีการเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัคร จำนวน 30 คน ทำงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” กิจกรรมในศูนย์เน้นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในด้านที่สนใจ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ รำ ร้อง เต้น ดนตรีไทย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น กระเป๋าสานจากไม้ไผ่ , การประดิษฐ์เทียนจากเทียนหอม , การทำเข็มกลัดติดหน้าอก  พวงกุญแจ และมาลัยจากผ้ากาบบัว , การส่งเสริมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์


ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยา  ยกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คน ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

---------------------------------------------------