About Me

header ads

สทร.เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง”
     สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เป็นสถาบันหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง บูรณาการความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 16.30น.)
     2.ทางไปรษณีย์ตอบรับ โดยจัดส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง อาคารเคเอกซ์ ชั้น 16 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์รับ)
     3.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยจัดส่งมาที่ recruitment@rtrda.or.th พร้อมทั้งระบุหัวข้อ “การสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน” (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยยึดถือวันที่สถาบันได้รับ)
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://rtrda.cloudhm.io/index.php/s/xBW4tXBrReyf2PP