About Me

header ads

แพทย์แผนไทยต้อนรับ อินโดฯ
คุณสุกษม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้บริการทั้งถาครัฐและเอกชนจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในการศึกษาดูงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี ณ ห้องประชุมสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข  นำโดยท่านผอ.สัญชัย ภัทรวรกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี