About Me

header ads

82 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากแล็บสู่ชีวิต

 

วันนี้(8 มีนาคม 2567) นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบ 82 ปี ภายใต้ชื่องาน “82 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากแล็บสู่ชีวิต” โดยมีผู้บริหาร อดีตผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นพิธีสงฆ์ มอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 และช่วงบ่ายมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กำจัดยุง ในบริเวณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเชิญชวนประชาชนนำเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบฟรี ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มีนาคม 2567 
นายแพทย์ยงยศ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทภารกิจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชันสูตรโรค และเฝ้าระวังความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข นับจากที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 จนในปีนี้ครบรอบ 82 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศมากมาย ทั้งการป้องกัน คุ้มครองผู้บริโภค และสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะมุ่งไปสู่การพัฒนางานสาธารณสุขของไทยในอนาคต รวมทั้งดูแลสังคมไทย 


นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่อว่า ประเด็นมุ่งเน้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กำลังพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรองรับอนาคต อาทิ การวิจัยพัฒนาการแพทย์ขั้นสูง เช่นเสต็มเซลล์ การวิจัยพัฒนาวัคซีน การพัฒนานวัตกรรม การตรวจสอบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการตรวจสอบตามหลักการ OECD GLP การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม กรมก็ได้ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก เช่น การร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งโซลาร์ รูฟ จำนวน 900 กิโลวัตต์ในอาคารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุนผลักดันคนรุ่นใหม่สู่อนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศตามการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรภายในกรมทำกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันในองค์กรอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

“สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 82 ปี ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญ พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และบุคลากรดีเด่น จำนวน 34 ราย และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจจกรมกำจัดยุง บริเวณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แหล่งเพาะพันธุ์ยุง ท่อระบายน้ำ กระถางต้นไม้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงลายดื้อสารเคมีกำจัดแมลง และผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดยุงลายดื้อสารเคมีกำจัดแมลง (ชนิดไม่อัดก๊าซ) ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกรรมให้บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต โดยขอเชิญชวนประชาชน หรือผู้ที่สนใจสามารถนำเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบ ฟรี ระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยส่งเครื่องวัดความดันโลหิตได้ที่ ศูนย์รวมบริการ (One Stop Service Center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 2951 0000ต่อ 99968 ซึ่งหลังจากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะโทรแจ้งให้เจ้าของเครื่องเข้ามารับอีกครั้ง โดยเครื่องวัดความดันโลหิตควรได้รับการทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง” นายแพทย์ยงยศ กล่าว


**********8 มีนาคม 2567