About Me

header ads

6 เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ภาคใต้


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567  ที่ผ่านมา โครงการTO BE NUMBER ONE  ได้จัด เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14  ประจำปี 2567 ระดับภาคใต้ ขึ้น ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับและกล่าวชื่นชมเยาวชน คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ที่มาจากจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทุกคนที่เข้าร่วมแสดงความสามารถว่า ขอให้ทุกคนภาคภูมิที่ได้ทำหน้าที่ตามหาฝันของตัวเอง โดยไม่ปล่อยโอกาสดีๆ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานมาให้ผ่านเลยไป ขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนเด็กและเยาวชนทุกคน ได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญกับพวกเรา ให้ได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถเป็นต้นแบบ ให้กับเยาวชนคนอื่น ขอให้กำลังใจเยาวชนคนเก่งและดีทุกคนทำดีที่สุดแล้ว แม้ถ้าวันนี้ไม่ผ่านเข้ารอบ แต่สิ่งที่ได้ คือประสบการณ์ ทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล โอกาสของความสำเร็จมีเสมอ สำหรับคนที่มีความมุ่งมั่น พยายามและไม่ท้อถอย   

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ทุกคน ที่ได้เข้าร่วมพิสูจน์ความสามารถในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ซึ่งจะได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้ พัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ในช่วงเดือนเมษายน ขณะเดียวกัน ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ผิดหวัง แม้จะไม่ชนะในเวทีนี้ แต่ทุกคนชนะใจตัวเอง ได้ก้าวผ่านความกลัว สู่ความกล้า อย่างสร้างสรรค์  ซึ่งจะเป็นต้นทุนและแรงบันดาลใจ ให้เกิดความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ให้ประสบความสำเร็จ กับประสบการณ์ที่ดี  ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบให้เป็นตัวของตัวเอง ค้นพบความสามารถ  จุดดี จุดเด่นของตัวเอง ไปพัฒนาต่อยอดให้ก้าวมายืนอยู่แถวหน้า เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับโอกาส พัฒนาความสามารถ ในเส้นทางที่ชื่นชอบ  ตามฝันของตนเอง เป็นที่ยอมรับ ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ดังที่ประจักษ์ จนสามารถกล่าวได้ว่า สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL มีพัฒนาการและมีการเติบโตในชีวิตที่ดี โดยรูปแบบการประกวด แบ่งเป็นระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศ  

สำหรับเวทีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้ รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 นี้ มีเยาวชนจากพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 117 คน ผลการตัดสิน มีผู้ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้รวมทั้งสิ้น 6 คน แบ่งเป็น ฝ่ายชาย  ได้แก่ TI 035  นายอัซมี่  เซ็งมาดี จ.ยะลา , TI 003 นายคะน้า  ฟิชเชอร์ จ.พังงา และ TI 021 นายทรงพล  หิรัญเรือง จ.สุราษฎร์ธานี ฝ่ายหญิง ได้แก่  TI 018  นางสาวบิสมิลลา  ไวยฤทธิ์ จ.สงขลา, TI 056 นางสาวปวริศา  ทองพนัง จ.ชุมพร และ TI030 นางสาวจันจิรา  กลิ่นพายัพ จ.ภูเก็ต

-------------------------------------------------------------