About Me

header ads

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม ผ่านการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย
     มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจเพื่อ “สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม” ผ่านกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 701 ทุน มูลค่ากว่า 11.52 ล้านบาท มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี และประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
     มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ดังนี้
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในทุกระดับชั้น ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
     การมอบทุนในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน อันจะเป็นบุคลากรสำคัญในการนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงได้ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมากว่า 32 ปี รวมทั้งสิ้นกว่า 19,000 ทุน รวมเป็นมูลค่า 189,594,100 บาท โดยในปี 2566 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนตามรายละเอียดดังนี้ 
     ทุนสนับสนุนด้านการศึกษา 4 ภาค 

ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 278 ทุน  มูลค่า 3.13 ล้านบาท
o โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้
o โครงการทุนการศึกษาเยาวชนภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 159 ทุน  มูลค่า 3.60 ล้านบาท
o ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
o ทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล ภายใต้โครงการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาคตะวันออก : มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน  54 ทุน  มูลค่า 1.51 ล้านบาท
o ทุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออก
ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 130 ทุน  มูลค่า 1.68 ล้านบาท  
o ทุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคใต้
ทุนอาชีวศึกษา 4 ภาค จำนวน 80 ทุน มูลค่า 1.60 ล้านบาท
o ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
o ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม และเท่าเทียม รวมถึงช่วยให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเติบโตด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่การยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไปในอนาคต

“โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”