About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดกำแพงเพชร      เมื่อวันศุกร์ที่  26  มกราคม  2567 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต , หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร เฝ้ารับเสด็จ


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับสนองพระราชดำริในโครงการ TO BE NUMBER ONE รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงทุ่มเทพระวรกาย ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจในกลุ่มเยาวชน ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สนับสนุนให้เยาวชน ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและยอมรับ ผู้มีปัญหาสารเสพติด เพื่อให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงทุกวันนี้ ทรงดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาครบ 21 ปี กระแสของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ได้แผ่ขยายในกลุ่มเยาวชนไทยอย่างกว้างขวาง โครงการ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรูปแบบใหม่ ที่มีพื้นฐานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เป็นระบบ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และมีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ                           


                                                     

โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินงานเชิงรุก โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน ภายใต้ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ ผลสำเร็จของโครงการพบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง มีอัตลักษณ์ทางสังคมที่บุคคลทั่วไปยอมรับและชื่นชม ได้แก่ การมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น กล้าพูดกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งที่เป็นผลดีเฉพาะตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการทำประโยชน์ให้กับสังคม

นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นระยะเวลา 21 ปี ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เน้นสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน สร้างแกนนำ สร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปัจจุบัน มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 152,534 คน คิดเป็นร้อยละ 96.39 มีชมรมทุกประเภท รวม 998 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 52 แห่ง ส่งผลให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชร ปีที่ 1 และมีผลการดำเนินงานอำเภอและชมรมดังนี้   ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย เป็นทองปีที่ 3 , โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เป็นทองปีที่ 1 ,อำเภอเมืองกำแพงเพชร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเงินปีที่ 2 ,อำเภอทรายทองวัฒนา, โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นเงินปีที่ 1 ,ชุมชนท่าไม้แดง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร เป็นต้นแบบระดับเงิน และชุมชนบ้านบ่อแก้ว เป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศ

นอกจากนี้ยังได้รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จำนวน 9 คน และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ จำนวน 3 รุ่น และทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 1 ทีม

นายสถาพร  โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวว่าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482  เดิมชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้กำแพงเพชร เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 3,500 คน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก มีลักษณะโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557  มีกิจกรรมเด่น คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “พี่สอนน้อง”และ“รวมพลังเพชรน้ำดีต่อต้านยาเสพติด” มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น กีฬาสานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เต้น Cover Dance ห่างไกลยาเสพติด โฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด  ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายกิจกรรมต่างๆ และอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ  ที่ทางหน่วยงานและจังหวัดจัดขึ้น   สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ และการสุ่มตรวจแหล่งมั่วสุมภายในวิทยาลัยเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลสำเร็จที่ได้ คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และได้รับการยอมรับ 

นายนพวรรณ แก้วบัวดี ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวว่าศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดให้บริการมาแล้ว 9 ปี เปิดบริการ วันจันทร์–ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และ ช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 50 คน หลักในการทำงานคือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง โดยมีกิจกรรมภายในศูนย์ คือ บริการให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขส่วนใหญ่จะเป็น ร้อง เต้น  เล่นเกมฝึกสมอง  และศิลปะประดิษฐ์  

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

-----------------------------------------------------