About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดตาก


 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต , หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดตาก เฝ้ารับเสด็จ

                 นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่าตลอดเวลา 20 ปี จังหวัดตากได้ตระหนักและซาบซึ้งถึงความห่วงใยขององค์ประธานโครงการ จึงได้น้อมนำรับพระประสงค์เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินโครงการ ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เน้นสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน สร้างแกนนำ  สร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชน เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

             ปัจจุบันจังหวัดตาก มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 129,500 คน คิดเป็นร้อยละ 96.60 มีชมรมทุกประเภท ทั้งสิ้น 347 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจฯ รวม 96 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน  โดยมีผลงานดังนี้ 1. สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดตากได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5,9,10 และ 13  2. อำเภออุ้มผาง ชุมชนตำบลแม่ต้าน โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก และสำนักงานคุมประพฤติตาก สาขาแม่สอด อยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเงิน 3. อำเภอวังเจ้า ชุมชนตำบลหนองหลวง โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อยู่ในกลุ่มดีเด่น และ4. อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด ชุมชนตำบลท่าสองยาง ชุมชนตำบลนาโบสถ์ ชุมชนตำบลแม่จะเรา ชุมชนบ้านทีกะเป่อ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก เรือนจำกลางตาก ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเหนือ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ในปี 2567

         


       นางสาวสุพจนีย  พัดจาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร กล่าวว่าโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2465 เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลวัดสีตลาราม เมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร”เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6  ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 602 คน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจัง จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

         
       ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 และได้ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก กิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น กีฬาสีต้านภัยยาเสพติด การเล่นโฟล์คซองต่อต้านยาเสพติดช่วงพักกลางวัน  การประดิษฐ์กระทงกะลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตาก ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น และเป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายที่เดอะไพน์รีสอร์ท สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน สุ่มตรวจและแหล่งมั่วสุมภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ผลสำเร็จที่ได้ คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ได้รับการยอมรับ ซึ่งสมาชิกทุกคนมีจิตสำนึกและห่างไกลจากยาเสพติด เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 

               นางสาวเพ็ญพิชชา  เงินตาสุก ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร กล่าวว่า ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร  เปิดให้บริการมาแล้ว 9 ปี โดยเปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และ หลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 25 คน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่ภายในศูนย์ วันละ 3 คน ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเรามีบริการให้คำปรึกษา  การพัฒนา EQ  และกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น ร้อง เต้น การนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และการประดิษฐ์กระทงกะลา ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก 

              ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก               และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดตาก ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

--------------------------------------------------------