About Me

header ads

สภาทนายความ โดยนโยบาย ดร. วิเชียร ชุปไธสง มอบความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน แก่เยาวชน จ.ชลบุรี เปิดเพจ "ทนายตอบให้"

 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นโยบายของ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ, นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ จัดกิจกรรมสัญจรเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามหลักกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมเปิดตัวเพจ "ทนายตอบให้"เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  นำโดย นางสาวิตรี รุจิเทศ ประธานคณะอนุกรรมการฯ, นายธีรธร มรกตจินดา รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ ดร.ชัดติยาพร คำแสน, นางสาวอัจฉรา พันธ์แสง, นายบัณฑิต ไทยผลิตเจริญ, นางสาวภัคสุดา ธวัชอ่อน, นายรัฐดนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, นายปริญญา ทัศเกสร, นางสาวจิรารัตน์ จันดี, นายศิรวริศ สวนแก้ว, นางสาวธนัชพร จโนภาส และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ นางสาวกนกอร สวัสดิ์รัมย์  ร่วมกันจัดจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามหลักกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้บรรยายความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากกว่า 400 คน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงแนะแนวการศึกษา การก้าวไปสู่อาชีพในฝันและวิธีสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย 

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทางคณะอนุุกรรมการฯ ได้ร่วมทำบุญโดยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี เป็นการช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เปิดช่องทางในการให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผ่าน application Line “ทนายตอบให้ โดยสภาทนายความ อนุกรรมการด้านเด็กฯ“ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถปรึกษาปัญหากฎหมายได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแสกนคิวอาโค้ดในลิ๊งข่าวนี้ได้เลย👍