About Me

header ads

นายวัชระ เพชรทอง ยื่นหนังสือเลขา ปปช.

 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปที่ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี เพื่อยืนหนังสือต่อ นายนิวัติไชย  เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อกล่าวหานายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. และนายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กับพวก 


โดยนายวัชระ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. และนายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กับพวก มีการกระทำที่ส่อทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. เร่งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพวกขบวนการบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเฉียบขาด ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย ป.ป.ช. โดยเร็วที่สุด


ทั้งนี้ นายวัชระกล่าวว่า ตนได้ขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการกันข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนไว้เป็นพยานด้วย