About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดเชียงราย เฝ้ารับเสด็จ


นายแพทย์ชลน่าน กราบทูลรายงานในการเฝ้ารับเสด็จว่ากระทรวงสาธารณสุข รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเททรงงาน ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  เพื่อ “เยาวชน”  ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ  แนวคิดและกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  มุ่งเน้นการให้โอกาส  โดยให้เยาวชนที่เสพยา เปิดเผยตนเองและสะดวกใจในการเข้ามารับการบำบัด และเพิ่มพื้นที่บวกให้เยาวชนทั่วไปได้พัฒนา และแสดงความสามารถที่หลากหลาย  ด้วยการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ 

กิจกรรมของโครงการฯ ตามแนวทางพระราชทานไม่ได้ส่งผลเฉพาะด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  แต่ได้พิสูจน์แล้วว่าช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน ให้มีคุณภาพ  มีความกล้า  มีความมั่นใจ  ทำให้มีความรู้สึกดี ๆ กับตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และอยากแสดงออกในทางที่ดีต่อผู้อื่นมากขึ้น  ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้  นำไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  ทำให้รู้บทบาทหน้าที่ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อสังคมโดยรวม


นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเพชร ปีที่ 3 และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และชุมชนศรีดอนชัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชร ปีที่ 5,ชุมชนบ้านป่าลัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทอง ปีที่ 2,อำเภอเชียงของ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย และชุมชนดินดำดอนแก้ว รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงิน ปีที่ 1 , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และบริษัทเกรชฟู้ด จำกัด ดีเด่นระดับประเทศ , อำเภอแม่สรวย และชุมชนบ้านหาดบ้าย เข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ มีสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จำนวน 10 คน และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ผ่านเข้าไปประกวดระดับภาคเหนือประเทศในปีนี้ จำนวน 1 ทีม


ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์  ใหญ่ผา  ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย กล่าวว่า โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 2,647 คน ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ 13 - 18 ปี ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้องได้เสมอ โรงเรียนจึงน้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และพฤติกรรมเสี่ยง โดยจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ด้วยความตั้งใจร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน และมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรมและศูนย์เพื่อนใจ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ตนเองถนัด  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป
นางสาววาริศา ไชยวงค์ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ มีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” “พี่สอนน้อง” “บ้านในโรงเรียน” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ ศิลปะ และทักษะอาชีพ ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลสำเร็จที่ได้คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้า กลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 14 คน ผลัดเปลี่ยนมาให้บริการ เพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิก และจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมาชิกตามความถนัดและความสนใจ ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ได้แก่ การให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การทำขนมไทย การปักด้นมือ ศิลปะ และงานด้านวิทยาศาสตร์ 

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

--------------------------------------------- ------------------------------------------------