About Me

header ads

“ประธานณัฏฐ์” นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนาย วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเสริมศักยภาพด้านธรรมาภิบาลในการทำงานของสมาชิกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

     วันนี้ (16 ม.ค.66 ) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างนายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  และนายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต โดยมีนายสุนทร พยัคฆ์  เลขาธิการสภาทนายความฯ , นายทวีศักดิ์ โชติกวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศและนางสาวณัฏฐิชา ศรีจันทร์ เลขานุการนายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และผู้บริหารของทั้งสามองค์กร รวมถึงสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กรดังกล่าวทางสภาสมาคมธรรมาภิบาลและมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและวิทยากรแก่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในการจัดอบรมแก่สมาชิกของสภาทนายความฯ ในการอบรมให้ความรู้ด้านธรรมมาภิบาลในการประกอบวิชาชีพทนายความที่มีความรู้ความสามารถโดยมีหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง

      หลังลงนามนายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระราชูปถัมภ์กล่าวถึงการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ว่า

"เป็นการเพิ่มมิติการทำงานในเชิงลึกให้กับวิชาชีพด้านกฏหมายที่จะเพิ่มหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตในการทำหน้าที่ทนายความให้กับสังคมไทยได้เกิดประโยชน์สูงสุด"

     ทางด้านนายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมภิบาลและประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตกล่าวว่า"การร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้สมาชิกสภาทนายความฯ ทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกรุ่นใหม่ๆ ได้เติบโตในเส้นทางอาชีพ นักกฏหมายที่แข็งแกร่งมีหลักการทำงานด้านข้อกฏหมายควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล เป็นทนายความอาชีพที่เข้มแข็งในสาขาอาชีพเป็นที่ยอมรับ ในขณะเดียวกันสภาสมาคมธรรมาภิบาล และมูลนิธิธรรมภิบาลและต่อต้านทุจริต ก็ได้เผยแพร่หลักธรรมาภิบาลในการทำงานวิชาชีพกฏหมายในแง่มุมต่างๆให้กับสมาชิกของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เข้ารับการอบรมทั่วประเทศ ให้เกิดมุมมองในการทำงานด้านวิชาชีพทนายความควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

    ซึ่งบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นการประสานการทำงานร่วมกันให้กับทั้ง 3 องค์กรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไป